نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

26086

26086


 نام و نام خانوادگی: علی حسین حسین زاده
تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

مرتبه علمی: دانشیار

 

فعالیت‏های پژوهشی

 

مقالات موجود در مجلات بین المللی خارجی:

1-     Prevalence of material violence in the family (The India Journal of social work, October 2009, vol. 70.       (ISI)

2-     The nature of women's participation in the labour force in the post-1989 of Iran, European journal of social sciences, January 2010.

3-     Capital economy as a factor on consumer confuse (economics, business and management) (voll, 22).

4-     Volatile Substance Use Within Aged Population of Ahwaz City / Iran, Epidemiologic View, Middle-East Journal of Scientific Research. No. 1.

5-     Social capital and participatory actions among aged population of Ahwäz, Iran, journal of American Science, no. 10.

6-     Ethnic Identity Among Bakhtiary Tribes, (The Research Journal Of International Studies

 

مقالات موجود در مجلات داخلی با اعتبار علمی  ـ  پژوهشی و ترویجی

1- علل گرایش به مشاغل کاذب در شهر اهواز، مجله علمی ـ  پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

2- آسیب شناسی جریان روشنفکری در ایران، مجله علمی ـ پژوهشی جامعه شناسی ایران.

3- بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، احساس بی قدرتی و هویت قومی بر احساس امنیت اجتماعی، فصلنامه علمی - پژوهشی دانش انتظامی، سال دهم، شماره دوم، تابستان 87.

4- عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری هویت قومی در بین جوانان، فصلنامه علمی - پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، پیش شماره پنجم، تابستان 1388.

5- بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه شهری ایلام، مجله علمی - پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، سال بیستم، شماره پیاپی (35)، شماره سوم، پاییز 1388.

6- بررسی عوامل موثر بر هویت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله علمی - پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، سال بیستم، شماره پیاپی (35)، شماره سوم، پاییز 1388.

7- بررسی میزان مربوط بودن اجزای سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام، فصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، سال اول‏ شماره 3‏ پاییز 1388.

8- بررسی میزان دینداری و عوامل موثر بر آن، در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه، فصلنامه علمی ترویجی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، پیش شماره ششم‏، پاییز 1388.

9- بررسی الگوی باروری‏، سن ازدواج و استفاده از روش های تنظیم خانواده، فصلنامه علمی ترویجی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، پیش شماره هشتم‏، بهار 1389.

10- Reengineering the management of Educational change in the light of chaos theory? ، فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اول، شماره دوم، زمستان 85.

11- Social Capital: Conceptual Overview and Measurements ، فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اول، شماره چهارم، تابستان 86.

12- بررسی جامعه شناختی دلایل توسعه نیافتگی توریسم در استان خوزستان، فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اول، شماره دوم، زمستان 85.

13- بررسی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سالمندان مقیم در خانه‏های سالمندان شهر اهواز، فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اول، شماره سوم، بهار 86.

14- چالش های اجتماعی اشتغال زنان، فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اول، شماره چهارم، تابستان 86.

15- تبیین جامعه شناختی ساخت قدرت در خانواده و جنسیت متکثر، فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره دوم، شماره اول، پاییز 86.

16- بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر حاشیه‏نشینی در شهر بهبهان، فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره دوم، شماره چهارم، تابستان 87.

17- بررسی سرمایه اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پیش‏دانشگاهی شهرستان ایوان در سال تحصیلی 88-87، فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، شماره چهارم، تابستان 88.

18- بررسی برخی ویژگی های فرهنگ دموکراتیک در شعر عصر مشروطه و تفاوت های آن با شعر عصر بازگشت، دو فصلنامه علمی – پژوهشی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره 1، تابستان 1389، دانشگاه تربیت معلم تهران.

19- بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی موثر بر بیگانگی از کار (مورد مطالعه: کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر)، مجله علمی – پژوهشی جامعه شناسی کاربردی، سال 22، شماره پیاپی 22، شماره 2، تابستان 1390، دانشگاه اصفهان.

20- عوامل اجتماعی موثر بر میزان باورپذیری کلیشه های جنسیتی در دو سپهر عمومی و خصوصی (فصلنامه تخصصی جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1390).

21- بررسی تاثیر عوامل اجتماعی ـ سیاسی بر احساس امنیت (مطالعه موردی: شهروندان شهر ایلام)، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شوشتر، سال پنجم، شماره 15، زمستان 1390.

22- تحلیل نظری رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار انحرافی در سطح خانواده، (فصلنامه دانش انتظامی خوزستان، دوره اول، شماره اول، زمستان 1390).

23- بررسی جامعه شناسی برخی از عوامل موثر بر میزان دینداری (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی ، سال چهارم، شماره 10 بهار 1391.

24- بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان گرایش به نزاع دسته جمعی (مورد مطالعه: شهرستان اهواز) فصلنامه علمی - پژوهشی دانش انتظامی، سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان 1390

25- بررسی شیوه های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سودآوری آینده و تاثیر ویژگی های شرکت ها بر شیوه های استفاده از اختیارات مزبور (فصلنامه علمی - پژوهشی دانش حسابداری، سال سوم، شماره هشتم، بهار 1391.

26- تبیین جامعه شناختی میزان اعتماد مردم به پلیس در برخورد با یک مساله اجتماعی در شهر اهواز (فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی)، شماره 24،‌ زمستان 1389.

27- کیفیت سود در شرکت های درمانده مالی (فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های حسابداری مالی، سال 4‌، شماره 11، بهار 1391

28- بررسی مسئله شکاف نسلی در بین ایثارگران و فرزندان آنان

فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، شماره اول، پاییز 90

29- بررسی برخی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر سبک زندگی خانواده های ایرانی

فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، شماره دوم زمستان 91 (دارای امتیاز علمی – پژوهشی)

30- بررسی عوامل حاکم بر الگوی سن ازدواج در شهرستان اهواز در سال 88

فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، شماره دوم زمستان 91 (دارای امتیاز علمی – پژوهشی)

31- سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی؛ یک پیمایش منطقه ای

فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه شناسی کاربردیٰ، سال 24، شماره اول بهار 1392 شماره پیاپی 49

32- بازافرینی اسطوره های تاریخی در بازی های رایانه ای

فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات قدرت نرم، سال اول، شماره 4 زمستان 90

33- سودهای غیر عادی حسابداری ارزش دفتری اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری و ارزشیابی سهام.

فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی سال سوم، شماره 11 پاییز 1390

34- بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندی در بین شهروندان شهر خرم اباد

فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات شهری سال دوم شماره دوم بهار 1391 دانشگاه ازاد دهاقان

35- تعارضات مبانی فلسفی علم جامعه شناسی در ایران

فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال 16 شماره 3 پاییز 1391

36- بررسی تاثیر جهانی شدن بر هویت قومی

فصلنامه علمی - پژوهشی توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 7 شماره 1 پاییز 91

37- تاثیر شهرگرایی و دینداری بر مصرف گرایی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

فصلنامه علمی - پژوهشی توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 7 شماره 2 زمستان 91

38- فراتحلیل پایان نامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی محض (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

فصلنامه علمی - پژوهشی توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 7 شماره 4 تابستان 92

39- قومیت و باروری: با تاکید بر باروری زنان گروه های قومی عرب و غیر عرب شهر اهواز

فصلنامه علمی - پژوهشی توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 8 شماره 1 پاییز 92

40- بررسی عوامل موثر بر میزان و نوع مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

فصلنامه علمی - پژوهشی توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 8 شماره 2 زمستان 92

 

ارائه مقاله یا خلاصه مقاله در همایش‏های علمی معتبر 

1- Iternational conference on social sicience and humanity (ICSSH 2011

(مالزی)

Social Capital For Aged People In Khuzistan Province, Iran: Toward Developing A Scale

عبدالرحیم اسداللهی -نوبایا احمد - دکتر علی حسین حسین زاده  تنجکو آیزان حمید   راحیما ابراهیم

 

2- سمینار رسانه و آموزش شهروندی

بررسی رابطه بین استفاده از برنامه های تلویزیون و شکل گیری نگرش انتقادی (مطالعه موردی: شهروندان پلدختر)

محمد پورترکارونی                     شهروز فروتن کیا                      دکتر علی حسین حسین زاده          فریدون نجفی

 

3- Capitalist economy a factor on consumer confuse

(دکتر علی حسین حسین زاده، فروز جعفری زاده و محسن هوشمند)

 

4- نام همایش: International economics development and research center

Participation and presentation certificate

بررسی عوامل موثر بر اعتماد به پلیس در حوزه افکار عمومی (مورد مطالعه: شهر ایلام )همایش ملی افکار عمومی و امنیت اجتماعیدفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا تهران ایران

علی حسین حسین زاده، علی عنبری، یداله متقی و علی ناصر درویشی

5- کنفرانس بین الملیی علوم اجتماعی و مردمی 2011 International Conferance on Social Science and Humanity Institute of Electrical and Electronics Engineersپکن - چین 1389/12/08

علی حسین حسین زاده، محمود براتوند, علی هواسی

6- بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر مرگ و میر کودکان زیر پنج سال روستایی شهرستان اهواز با تاکید بر محرومیت های اجتماعی در سال 1389 (همایش آسیب های اجتماعی (پیشگیری مراقبت و درمان)

 

7-     Social Capital for Aged People in Khuzistän Province, Iran: toward developing a scale (International Conference on Social Science and Humanity(ICSSH2011)

8-     first international conference on tourism managment & sustainable development (TMSD

9-     capitalist economy as a factor on consumer confuse (international proceedings of economics development and research (economics, business and management)

 

طرح‏های مطالعاتی

1- مطالعات توانمندسازی و اسکان سکونت گاههای غیر رسمی شهر ماهشهر، دکتر علی حسین حسین زاده (1389)

2- بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان گرایش به قتل های ناموسی (بخاطر شرف) در بین شهروندان شهر اهواز و حومه، (1389)دکتر علی حسین حسین زاده       علی عنبری

 

3- عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه زنان، دکتر علی حسین حسین زاده و ایمان ممبنی (1388)

 4- مطالعات جامع آمایش سرزمین استان خوزستان بخش اجتماعی و فرهنگی (1-2) (1389)

دکتر فرهنگ ارشاد  مهدی حاجتی - عزیز حزباوی - دکتر علی حسین حسین زاده- حسین ملتفت

 5- بررسی میزان انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران و عوامل اجتماعی (1389)  عزیز حزباوی علی حسین حسین زاده کریم رضادوست

 

6- بررسی ساختار اجتماعی- اقتصادی نظام قبیله ای

(مطالعه موردی: طایفه بیت نصر، هورنشینان هورالعظیم) 90- 1389

دکتر علی حسین حسین زاده و رحیم سواری نوراله

7- تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر سرقت در شهرستان اهواز (مطالعه موردی: مرتکبین دستگیر شده توسط مراکز انتظامی استان خوزستان) دکتر علی حسین حسین زاده و علی عنبری (زمستان 1390).

 

کتب

1- کاربرد روش‏های آماری در مدیریت و حسابداری (با استفاده از نرم افزار SPSS 18.0 )

(دکتر علی حسین حیسن زاده و سید مهدی محمدی)

2- روش های آماری پیشرفته در علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

(دکتر علی حسین حسین زاده – سید مهدی محمدی)

 

مسئولیت­های اجرایی

1-     مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

2-    معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز

3-   مدیر کل امور اجتماعی استانداری خوزستان

4-    مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان

5-    مسئول روزنامه کیهان در استان خوزستان

6-    مدیر مسئول فصلنامه علمی – پژوهشی توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز

7-    سردبیر فصلنامه دانش انتظامی خوزستان

8-   سردبیر فصلنامه اقوام و عشایر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

9-    عضو پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

10-  رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان