نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

26010

26010


دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

مرکز تحقیقات

 ملاحظات:

 تعداد  کتاب ها
سیستم مدیریت پژوهشی


تعداد مجلات
  سامانه مدیریت مجلات الکترونیکی


 عناوین پایان نامه
کتابخانه مرکزی 

 

 

 

اشخاص:

 کارمند  


 


 


 


 

 

 

 تلفن داخلی:   4407 

تلفن مستقیم: 3337975

 

 

 

 


آدرس:  اهواز – دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- مرکز تحقیقات- کد پستیی