نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39409

39409                          
    

 

 فرم های مورد نیاز دانشجویان دکتری

1

 چک لیست ارسال مدارک دکتری

2

فرم انتخاب استاد راهنمای دکتری

3

دستور العمل آیین نگارش و تدوین پایان نامه 

4

اصلاحات طرح پژوهشی دانشجویان دکتری

5

انگلیسی نتیجه ارزشیابی دکتری

6

پروپزال دکتری

7

تاییدیه اعتبار نشریه دکتری

8

درخواست ارائه طرح پژوهشی دکتری

9

فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه دکتری

10

فرم تعیین تاریخ دفاع ارشد و دکتری

11

فرم تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان

12

فرم صحت و اصالت پایان نامه دانشجویان

13

فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری

14

موارد مورد نیاز جهت دفاع دکتری

15

نامه صحافی دکتری

16

 فرم ارایه سمینار دکتری 

 17  فلوچارت دکتری 
  18     
  1. فرم درخواست معرفی به خارج از دانشگاه 
      
 
 


فرم های مورد نیاز دانشجویان  دکتری

تاییدیه اعتبار نشریه دکتری 

فرم انتخاب استاد راهنمای دکتری 

فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه دکتری  

فرم تایید اصلاحات طرح پژوهشی دانشجویان ارشد و دکتری 

نتیجه ارزشیابی انگلیسی دکتری

  1. فرم درخواست معرفی به خارج از دانشگاه