نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38010

38010  
 

نام و نام خانوادگی : فرج اله رحیمی

سمت : هیئت علمی

مرتبه علمی : استادیار

محل خدمت : دانشگاه شهید چمران اهواز ، گروه مدیریت

 

Rounded Rectangle: آدرس 

 


تلفن محل کار :          19-33330010-061 داخلی 4432

تلفن همراه : 09126191009  

آدرس الکترونیکی :                  rahimi2053@yahoo.com         و        f.rahimi @scu.ac.ir

آدرس محل کار :  اهواز – دانشگاه شهید چمران – دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی – گروه مدیریت

 

 

 


کارشناسی : رشته مدیریت دولتی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، معدل 02/18

کارشناسی ارشد : رشته مدیریت دولتی ، گرایش سیستم ها ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، معدل 00/18

دکتری : مدیریت بازرگانی ، گرایش مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، معدل 90/17

 


 

  کتاب ها


ردیف

عنوان

نوع

ناشر

سال چاپ

نوبت چاپ

1

کارآفرینی سازمانی

تالیف

جانان

1384

اول

2

مبانی سازمان و مدیریت

تالیف

سهیل کوشا

1387

اول

3

طراحی مدل شایستگی برای مراکز ارزیابی

ترجمه

سایپا

1386

اول

 


  مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی
 

 


ردیف

عنوان

مجله

شماره

رتبه

تاریخ

1

تاثیر عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش اعتماد سازمانی

چشم انداز مدیریت

29

علمی- پژوهشی

1387

2

تاثیر اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی : نقش میانجی تعهد سازمانی

اندیشه مدیریت

1

علمی- پژوهشی

1387

3

نقش سرمایه گذاری منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی

پژوهش نامه مدیریت تحول

6

ISC

1390

4

تاثیر سرمایه گذاری منابع انسانی بر مزیت رقابتی : نقش سرمایه انسانی

چشم انداز مدیریت دولتی

2

ISC

1389

5

نقش بهره وری منابع انسانی در تولید ملی

مدیریت منابع انسانی

4

علمی- ترویجی

1391

6

Effect of Marketing Factors on Export Performance

Journal of Management Research

Vol.5

No.1

ISIغیر

2013

7

Market Orientation: Review and new research agenda

Journal of Management Research

Vol.5

No.1

ISIغیر

2013

8

جایگاه عملکرد صادراتی بنگاههای تجاری در  ارتقا ء تولید ملی

توسعه مهندسی بازار

پذیرش

علمی-ترویجی

1391

9

تاثیر مدیریت تنوع نیروی انسانی بر سرمایه اجتماعی

توسعه انسانی

پذیرش

علمی - پژوهشی

1391

10

ارزیابی تاثیر فرهنگ سازمانی بر فرآیند خلق دانش : یک تحقیق تجربی

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

8

علمی - پژوهشی

1391

11

Determinants and Consequences of Implementation Enterprise Resource Planning System on Financial performance

Interdisciplinary Journal of

Contemporary Research in Business

Vol.4

No.10

 

  

ISIغیر

2013

12

Designing and Evaluation the Trihedral Model of Knowledge Management Feasibility

International Journal of Economy, Management and Social

Vol.5

NO.2

ISC

2013

13

A Study of the Effects of Website Perceived Features on the Intention to Use E-shopping

World Applied Programming

Vol.3

NO.6

ISC

2013

14

Developing a MIMIC Model for E-Shopping Purchase Intention

World Applied Programming

Vol.3

NO.7

ISC

2013

15

Investigation of the Effective criteria in

Brand Positioning (case study: Iran car

industry )

World of Sciences Journal

Vol.1

NO.8

ISC

2013

16

The Effect of cognitive and affective factors on the attitude and intention to purchase a new high-tech product

World of Sciences Journal

Vol.1

NO.14

ISC

2013

17

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و روابط دوستانه ارائه دهندگان خدمات پرتماس با مشتریان

تحقیقات بازاریابی نوین

4

ISC

1391

18

Investigating the Relationship of Export Market Orientation with Innovation and Firm’s Exporting Performance

Pensee

NO.1

ISI

2013

19

تاثیر گرایش راهبردی ، فرهنگ و قابلیت توسعه محصولات جدید بر عملکرد توسعه محصولات جدید

مطالعات مدیریت راهبردی

14

ISC

1392

20

A Study of the Relationship of Social Capital with Knowledge Management and Organizational Learning in Khuzestan Province Manufacturing Firms

Indian journal of scientific research

NO.27

ISC

2014

21

A study of the relationship between organizational learning strategic flexibility competitive strategy and firm performance

International journal of psychology and behavioral research

VOL.3

NO.3

ISC

2014

22

A study of the relationship between corporative venturing with absorptive capacity , innovation and financial performance

Pensee

NO.4

ISI

2014

23

اثر محتوای احساسی و جذابیت منبع پیام بر تبلیغات ویروسی

Academic Journal of Research in Economics & Management

Vol.2

No.3

سایر

2014

24

بررسی تاثیر هوش سازمانی وهوش معنوی بر سلامت سازمانی

International Journal of Psychology and Behavioral Research

Vol.3

No.4

ISC

2014

25

طراحی مدل رفتار شهروندی سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

بهبود مدیریت

21

علمی - پژوهشی

1393

 

مقالات ارایه شده در کنفرانس ها
 


ردیف

عنوان

نام کنفرانس

تاریخ

محل

1

تاثیر اقدامات منابع انسانی بر سرمایه فکری و عملکرد سازمان

بهبود و تحول اداری

1387

ایران- تهران

2

رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی با یادگیری سازمانی

علوم مدیریت نوین

1391

ایران- گرگان

3

مدلسازی ارزیابی زیرساخت های فرهنگی دانش آفرینی اثربخش بر اساس چارچوب پارسونز

مدیریت دانش

1390

ایران - تهران

4

نقش معماری منابع انسانی در ارتقاء سرمایه فکری

مدیریت سرمایه فکری

1391

ایران - زنجان

5

تاثیر اقدامات منابع انسانی بر قابلیت چابکی سازمان و کسب مزیت رقابتی

مدیریت نوآوری و تولید ملی

1391

ایران - قم

6

نقش استراتژیهای منابع انسانی در توسعه قابلیت های چابکی سازمان

مدیریت نوآوری و تولید ملی

1391

ایران - قم

7

تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی

مدیریت نوآوری و تولید ملی

1391

ایران - قم

8

رابطه اقدامات منابع انسانی با مدیریت کیفیت فراگیر و رضایت مشتری

مدیران کیفیت

1390

ایران - تهران

9

واکاوی تاثیر فرهنگ بر نوآوری سازمانی : نقش میانجی فرآیند تبدیل دانش

مهندسی و مدیریت نوآوری

1391

ایران - تهران

10

تاثیر فرهنگ سازمانی بر نگرش نسبت به تغییر

مدیریت تحول

1390

ایران- شوشتر

11

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر فرآیند دانش آفرینی

مدیریت نوآوری و تولید ملی

1391

ایران- قم

12

فرهنگ سازمانی اساسی ترین زیرساخت مدیریت دانش

مدیریت دانش : حال و آینده

1392

ایران - اهواز

13

مدیریت دانش انسان مدار : کلید توسعه منابع انسانی

مدیریت دانش : حال و آینده

1392

ایران - اهواز

14

بررسی تاثیر کارآفرینی اتحاد بر قابلیت های شبکه میان سازمانی و توان پاسخگویی به مشتریان

بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

1392

ایران

15

بررسی تاثیرقابلیت های شبکه میان سازمانی در زنجیره تامین بر پاسخگویی به مشتریان

بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

1392

ایران

16

نقش سرمایه گذاری توسعه منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی سازمانهای دانش بنیان

بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

1392

ایران

17

بررسی نقش سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی

حسابداری ‏ مدیریت مالی و سرمایه گذاری

1392

ایران- گرگان

18

بررسی نقش سرمایه فکری بر نوآوری تدریجی

حسابداری ‏ مدیریت مالی و سرمایه گذاری

1392

ایران- گرگان

19

بررسی اثر ارتباطات بلندمدت بر عملکرد صادرات در شرکت های کوچک و متوسط

علوم مدیریت نوین

1392

ایران

20

بررسی تاثیر تصویر شرکت و بازار یابی رابطه ای بر قصد خرید

علوم مدیریت نوین

1392

ایران

21

چابک گرایی در پرتو دانش آفرینی سازمانی

مدیریت دانش : حال و آینده

1392

ایران - اهواز

22

نقش معماری منابع انسانی در ارتقاء سرمایه فکری

بین المللی مدیریت سرمایه فکری

1391

ایران-زنجان

23

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین ‏ توانمند سازی روانشناختی و تعهد کارکنان

بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

1392

ایران

24

بررسی رابطه ارزش ، ریسک ، کیفیت ادراک شده سبز و اعتماد سبز بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان

بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

1392

ایران

25

بررسی نقش کیفیت خدمات در شکل گیری نیات رفتاری مشتریان

بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

1392

ایران

26

بررسی نقش سرمایه فکری بر استراتژی و ساختار سازمانی در شرکت نیشکر امیر کبیر

کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

1392

ایران

 
 

 


ردیف

عنوان

موسسه

مسئولیت

تاریخ

1

استقرار سیستم جانشین پروری

نیروگاه رامین

مجری

1391

2

تجزیه و تحلیل و طراحی شغل

شرکت نیشکر امیرکبیر خوزستان

مجری

1390

3

آسیب شناسی نظام انگیزش کارکنان

شرکت نیشکر امیرکبیر خوزستان

مشاور

1390

4

تجزیه و تحلیل و طراحی شغل

شرکت فولاد اکسین

همکار

1388

5

طراحی نظام بهره وری

شرکت نیشکر امیرکبیر خوزستان

مشاور

1390

6

طراحی نظام ارزیابی عملکرد 360 درجه

شرکت نیشکر دعبل خزائی

مجری

1389

7

طراحی نظام تامین منابع انسانی

شرکت پتروشیمی تندگویان

مجری

1389

8

طراحی نظام جامع برنامه ریزی نیروی انسانی

وزارت بازرگانی

همکار

1388

9

طراحی نظام پاداش و کارانه

شرکت نیشکر امیرکبیر خوزستان

مشاور

1390

10

تجزیه و تحلیل و طراحی شغل

منطقه آزاد اروند

مشاور

1391

11

طراحی ساختار سازمانی منطقه آزاد اروند

منطقه آزاد اروند

مشاور

1391

12

عارضه یابی و استاندارد سازی مدیریت و بازرسی

اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی

مجری

1392

13

استقرار چرخه بهره وری در شرکتهای تعاونی

اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی

مجری

1392

14

تدوین نقشه راه مدیریت منابع انسانی

منطقه آزاد اروند

مجری

1391

15

بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی

شرکت خمیرمایه و الکل رازی

مجری

1391

16

طراحی نظام جامع مدیریت منابع انسانی

شرکت پتروشیمی مارون

مشاور

1392

17

نقش تخصص و تحصیلات در بهره وری کارکنان

ثبت احوال استان خوزستان

مجری

1392

18

برنامه ریزی راهبردی مدیریت منابع انسانی

شرکت پتروشیمی مارون

مجری

1392

19

عارضه یابی نظام جامع مدیریت منابع انسانی

شرکت پتروشیمی تند گویان

مجری

1393

20

تدوین استراتژی های منابع انسانی

شرکت پتروشیمی تند گویان

مجری

1393

21

تدوین اظهارنامه تعالی منابع انسانی

شرکت پتروشیمی تند گویان

مشاور

1393

22

ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی جهت استقرار دولت الکترونیک

اداره کل ثبت احوال خوزستان

مجری

1393

23

عارضه یابی مدیریت منابع انسانی جهت ارائه برنامه های تحول در حوزه منابع انسانی

کشت و صنعت دعبل خزاعی

مجری

1393

24

تدوین راهبردهای مدیریت منابع انسانی  با رویکرد ترکیبی ANP و DEMATEL

کشت و صنعت دعبل خزاعی

مجری

1394

25

نیازسنجی آموزشی کارکنان با رویکرد استاندارد مهارت

شرکت پتروشیمی تند گویان

مجری

1394

26

ارائه الگوی بهینه پرداخت متغیر ( پرداخت مبتنی بر عملکرد)

شرکت پایانه های نفتی ایران

مجری

در حال اجرا

27

عارضه یابی مدیریت منابع انسانی

فولاد اکسین

مجری

در حال اجرا

 

Rounded Rectangle: سوابق و مسئولیت های اجرایی عضویت در مجامع علمی  

 


1-      مشاور مدیریت منابع انسانی شرکت پتروشیمی مارون 1391 تا کنون

2-      مشاور مدیریت منابع انسانی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1391 تا کنون

3-      مشاور مدیریت منابع انسانی شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (1390-1392)

4-      مشاور مدیریت منابع انسانی شرکت پیشرو وابسته به سازمان انرژی اتمی (1387-1390)

5-      عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز از 1391تا کنون

6-      مسئول تدوین برنامه راهبردی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

Rounded Rectangle: عضویت در مجامع علمی 

 

 


1-      عضو انجمن نوآوری و کارآفرینی ایران

2-      عضو بنیاد ملی نخبگان

3-      عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

4-      عضو انجمن مدیریت دولتی ایران

 

 

 

 

Rounded Rectangle: سوابق آموزشی 

 


1- تدریس دروس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد :

-        مدیریت منابع انسانی

-        اصول سازمان و مدیریت

-        رفتار سازمانی

-        روش تحقیق پیشرفته

-        تئوری سازمان

-        برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

-        مدیریت بهره وری نیروی انسانی

-        سمینار تحقیقی در مدیریت منابع انسانی

-        مدیریت عملکرد کارکنان

Rounded Rectangle: افتخارات علمی 

 


1- کسب رتبه اول دوره کارشناسی رشته مدیریت دولتی

2- کسب رتبه هفتم آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

3- کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

4- کسب رتبه اول آزمون  دکتری رشته مدیریت بازرگانی  دانشگاه شهید بهشتی

5-کسب رتبه اول دوره دکتری در رشته مدیریت بازرگانی

6-پژوهشگر برتر سال 1393 دانشگاه شهید چمران اهواز

Rounded Rectangle: سمینار ها و کارگا ههای آموزشی 

 

 


برگزاری بیش از 40 سمینار و کارگاه آموزشی در سازمانهای دولتی و خصوصی در حوزه :

-        ارزیابی عملکرد کارکنان

-        انگیزش کارکنان

-        ارتباطات

-        اصول سرپرستی

-        مدیریت بهره وری

-        طراحی نظام جامع آموزش و توانمندسازی کارکنان

-        خلاقیت و نوآوری

-        تجریه و تحلیل و طراحی شغل

-        طراحی سیستم حقوق و دستمزد

-        برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی

-        استعداد یابی و جانشین پروری

-        کارگاه آموزشی نرم افزار های SPSS  ،LISREL ، PLS ،AMOS

 

Rounded Rectangle: پایان نامه ها 

 

 


عنوان

نقش

مقطع

دانشجو

بررسی تاثیر قابلیت های شبکه میان سازمانی در زنجیره تامین بر پاسخگویی به مشتریان

مشاور

کارشناسی ارشد

روزبه مددی

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و عملکرد مالی در شرکت های تولیدی استان خوزستان

مشاور

کارشناسی ارشد

طاهره بیرانوند

بررسی رابطه عوامل کلان اقتصادی با بازده سهام شرکت های سیمانی و پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران

مشاور

کارشناسی ارشد

حبیب دهقانی شوی

: بررسی رابطه عناصر سیستم به هنگام (تولید به هنگام و خرید به هنگام) با تولید چابک و تاثیر آنها بر عملکرد مالی در شرکت های تولیدی استان خوزستان .

مشاور

کارشناسی ارشد

یاسین گرجی زاده

بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش و حافظۀ سازمانی بر عملکرد مالی (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی استان خوزستان)

مشاور

کارشناسی ارشد

بهاره اسلامی مذهب

بررسی همسویی راهبردهای مدیریت زنجیره تامین و راهبردهای سیستم اطلاعاتی و تاثیر این همسویی بر عملکرد سازمان

مشاور

کارشناسی ارشد

بتول رضایی جاری وند

بررسی رابطه سرمایه انسانی با ظرفیت جذب دانش، نوآوری و عملکرد مالی در شرکت های تولیدی استان خوزستان .

مشاور

کارشناسی ارشد

زهرا منصوری

طراحی مدل بهینه جایگاه یابی نام و نشان تجاری (مورد مطالعاتی: صنعت خودروسازی)

مشاور

کارشناسی ارشد

افشین قاسمی

بررسی تاثیر نگرش نسبت به توسعه برند بر رفتار مصرف کننده

مشاور

کارشناسی ارشد

زینب زارعپور

بررسی تاثیر تبلیغات و پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژه برند(مورد مطالعه: شرکت لوازم خانگی سامسونگ)

مشاور

کارشناسی ارشد

الهه اسدالهی دهکردی

بررسی رابطه ارزش، ریسک، کیفیت ادراک شده سبز و اعتماد سبز بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان

مشاور

کارشناسی ارشد

پویان حسین پور

بررسی تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر رضایت مشتری با نقش تعدیل کنندگی توانمندسازی کارکنان: (مورد مطالعه در بانکهای شهر بوشهر)

راهنما

کارشناسی ارشد

توران رزم اور

بررسی نقش کیفیت خدمات در شکل گیری نیات رفتاری مشتریان در صنعت رستوران داری(مطالعه رستوران های سطح شهر اهواز)

مشاور

کارشناسی ارشد

مسعود شفیعی نیا

بررسی رابطه اعتماد سازمانی با مدیریت دانش،نوآوری و عملکرد مالی(مورد مطالعه :شرکت های شیر پگاه استان لرستان)

مشاور

کارشناسی ارشد

طاهره قهرمانی

بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران

مشاور

کارشناسی ارشد

بابادی - مهشاد

عوامل موثر بر پذیرش دورکاری و پیامد های آن در شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

راهنما

کارشناسی ارشد

صالحی - فاطمه

طراحی مدل شایستگی مدیران شعب صنعت بیمه در ایران

راهنما

کارشناسی ارشد

انداوه - یونس

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان با درنظر گرفتن نقش میانجی شایستگی سازمانی در بنگاههای کوچک و متوسط شهر اهواز

راهنما

کارشناسی ارشد

قمبری - شاهین

بررسی رابطه ی بین عوامل محیط داخلی فروشگاه با نیت رفتاری مشتریان( مورد مطالعه : فروشگاه های بزرگ کلان شهر اهواز)

راهنما

کارشناسی ارشد

مهین چراغی

بررسی تاثیر عوامل شناختی و عاطفی بر نگرش و قصد خرید یک محصول جدید با فناوری پیشرفته از سوی مشتریان( مورد مطالعه:بررسی پذیرش گوشی های تلفن همراه هوشمند توسط دانشجویان دانشگاه های کلان شهر اهواز)

راهنما

کارشناسی ارشد

الهام قنبری

بررسی اثر بازارگرایی صادراتی، جنبه های رفتاری رابطه و استراتژی های محصول بر عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری

مشاور

کارشناسی ارشد

محسن هوشمند

تاثیر قابلیت های بازاریابی و آمیخته بازاریابی صادرات بر عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری

مشاور

کارشناسی ارشد

فروز جعفری زاده

بررسی تاثیر محتوای احساسی و اعتبار پیام تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مصرف کننده

مشاور

کارشناسی ارشد

شفیعیان-رزمینا

بررسی رابطة بین تناسب شخصیت شاغل با شغل، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ستادی شرکت فولاد خوزستان

مشاور

کارشناسی ارشد

قاسم شعیبی

 

 

نام و نام خانوادگی : فرج اله رحیمی

سمت : هیئت علمی

مرتبه علمی : استادیار

محل خدمت : دانشگاه شهید چمران اهواز ، گروه مدیریت

 

Rounded Rectangle: آدرس 

 


تلفن محل کار :          19-3330010-0611  داخلی 4432

تلفن همراه : 09126191009  

آدرس الکترونیکی :                  rahimi2053@yahoo.com         و        f.rahimi @scu.ac.ir

آدرس محل کار :  اهواز – دانشگاه شهید چمران – دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی – گروه مدیریت

 

Rounded Rectangle: سوابق تحصیلی 

 

 


کارشناسی : رشته مدیریت دولتی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، معدل 02/18

کارشناسی ارشد : رشته مدیریت دولتی ، گرایش سیستم ها ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، معدل 00/18

دکتری : مدیریت بازرگانی ، گرایش مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، معدل 90/17

 

 

 

 


ردیف

عنوان

نوع

ناشر

سال چاپ

نوبت چاپ

1

کارآفرینی سازمانی

تالیف

جانان

1384

اول

2

مبانی سازمان و مدیریت

تالیف

سهیل کوشا

1387

اول

3

طراحی مدل شایستگی برای مراکز ارزیابی

ترجمه

سایپا

1386

اول

 

 

 


ردیف

عنوان

مجله

شماره

رتبه

تاریخ

1

تاثیر عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش اعتماد سازمانی

چشم انداز مدیریت

29

علمی- پژوهشی

1387

2

تاثیر اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی : نقش میانجی تعهد سازمانی

اندیشه مدیریت

1

علمی- پژوهشی

1387

3

نقش سرمایه گذاری منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی

پژوهش نامه مدیریت تحول

6

ISC

1390

4

تاثیر سرمایه گذاری منابع انسانی بر مزیت رقابتی : نقش سرمایه انسانی

چشم انداز مدیریت دولتی

2

ISC

1389

5

نقش بهره وری منابع انسانی در تولید ملی

مدیریت منابع انسانی

4

علمی- ترویجی

1391

6

Effect of Marketing Factors on Export Performance

Journal of Management Research

Vol.5

No.1

ISIغیر

2013

7

Market Orientation: Review and new research agenda

Journal of Management Research

Vol.5

No.1

ISIغیر

2013

8

جایگاه عملکرد صادراتی بنگاههای تجاری در  ارتقا ء تولید ملی

توسعه مهندسی بازار

پذیرش

علمی-ترویجی

1391

9

تاثیر مدیریت تنوع نیروی انسانی بر سرمایه اجتماعی

توسعه انسانی

پذیرش

علمی - پژوهشی

1391

10

ارزیابی تاثیر فرهنگ سازمانی بر فرآیند خلق دانش : یک تحقیق تجربی

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

8

علمی - پژوهشی

1391

11

Determinants and Consequences of Implementation Enterprise Resource Planning System on Financial performance

Interdisciplinary Journal of

Contemporary Research in Business

Vol.4

No.10

 

  

ISIغیر

2013

12

Designing and Evaluation the Trihedral Model of Knowledge Management Feasibility

International Journal of Economy, Management and Social

Vol.5

NO.2

ISC

2013

13

A Study of the Effects of Website Perceived Features on the Intention to Use E-shopping

World Applied Programming

Vol.3

NO.6

ISC

2013

14

Developing a MIMIC Model for E-Shopping Purchase Intention

World Applied Programming

Vol.3

NO.7

ISC

2013

15

Investigation of the Effective criteria in

Brand Positioning (case study: Iran car

industry )

World of Sciences Journal

Vol.1

NO.8

ISC

2013

16

The Effect of cognitive and affective factors on the attitude and intention to purchase a new high-tech product

World of Sciences Journal

Vol.1

NO.14

ISC

2013

17

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و روابط دوستانه ارائه دهندگان خدمات پرتماس با مشتریان

تحقیقات بازاریابی نوین

4

ISC

1391

18

Investigating the Relationship of Export Market Orientation with Innovation and Firm’s Exporting Performance

Pensee

NO.1

ISI

2013

19

تاثیر گرایش راهبردی ، فرهنگ و قابلیت توسعه محصولات جدید بر عملکرد توسعه محصولات جدید

مطالعات مدیریت راهبردی

14

ISC

1392

20

A Study of the Relationship of Social Capital with Knowledge Management and Organizational Learning in Khuzestan Province Manufacturing Firms

Indian journal of scientific research

NO.27

ISC

2014

21

A study of the relationship between organizational learning strategic flexibility competitive strategy and firm performance

International journal of psychology and behavioral research

VOL.3

NO.3

ISC

2014

22

A study of the relationship between corporative venturing with absorptive capacity , innovation and financial performance

Pensee

NO.4

ISI

2014

23

اثر محتوای احساسی و جذابیت منبع پیام بر تبلیغات ویروسی

Academic Journal of Research in Economics & Management

Vol.2

No.3

سایر

2014

24

بررسی تاثیر هوش سازمانی وهوش معنوی بر سلامت سازمانی

International Journal of Psychology and Behavioral Research

Vol.3

No.4

ISC

2014

25

طراحی مدل رفتار شهروندی سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

بهبود مدیریت

21

علمی - پژوهشی

1393

 

 

 


ردیف

عنوان

نام کنفرانس

تاریخ

محل

1

تاثیر اقدامات منابع انسانی بر سرمایه فکری و عملکرد سازمان

بهبود و تحول اداری

1387

ایران- تهران

2

رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی با یادگیری سازمانی

علوم مدیریت نوین

1391

ایران- گرگان

3

مدلسازی ارزیابی زیرساخت های فرهنگی دانش آفرینی اثربخش بر اساس چارچوب پارسونز

مدیریت دانش

1390

ایران - تهران

4

نقش معماری منابع انسانی در ارتقاء سرمایه فکری

مدیریت سرمایه فکری

1391

ایران - زنجان

5

تاثیر اقدامات منابع انسانی بر قابلیت چابکی سازمان و کسب مزیت رقابتی

مدیریت نوآوری و تولید ملی

1391

ایران - قم

6

نقش استراتژیهای منابع انسانی در توسعه قابلیت های چابکی سازمان

مدیریت نوآوری و تولید ملی

1391

ایران - قم

7

تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی

مدیریت نوآوری و تولید ملی

1391

ایران - قم

8

رابطه اقدامات منابع انسانی با مدیریت کیفیت فراگیر و رضایت مشتری

مدیران کیفیت

1390

ایران - تهران

9

واکاوی تاثیر فرهنگ بر نوآوری سازمانی : نقش میانجی فرآیند تبدیل دانش

مهندسی و مدیریت نوآوری

1391

ایران - تهران

10

تاثیر فرهنگ سازمانی بر نگرش نسبت به تغییر

مدیریت تحول

1390

ایران- شوشتر

11

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر فرآیند دانش آفرینی

مدیریت نوآوری و تولید ملی

1391

ایران- قم

12

فرهنگ سازمانی اساسی ترین زیرساخت مدیریت دانش

مدیریت دانش : حال و آینده

1392

ایران - اهواز

13

مدیریت دانش انسان مدار : کلید توسعه منابع انسانی

مدیریت دانش : حال و آینده

1392

ایران - اهواز

14

بررسی تاثیر کارآفرینی اتحاد بر قابلیت های شبکه میان سازمانی و توان پاسخگویی به مشتریان

بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

1392

ایران

15

بررسی تاثیرقابلیت های شبکه میان سازمانی در زنجیره تامین بر پاسخگویی به مشتریان

بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

1392

ایران

16

نقش سرمایه گذاری توسعه منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی سازمانهای دانش بنیان

بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

1392

ایران

17

بررسی نقش سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی

حسابداری ‏ مدیریت مالی و سرمایه گذاری

1392

ایران- گرگان

18

بررسی نقش سرمایه فکری بر نوآوری تدریجی

حسابداری ‏ مدیریت مالی و سرمایه گذاری

1392

ایران- گرگان

19

بررسی اثر ارتباطات بلندمدت بر عملکرد صادرات در شرکت های کوچک و متوسط

علوم مدیریت نوین

1392

ایران

20

بررسی تاثیر تصویر شرکت و بازار یابی رابطه ای بر قصد خرید

علوم مدیریت نوین

1392

ایران

21

چابک گرایی در پرتو دانش آفرینی سازمانی

مدیریت دانش : حال و آینده

1392

ایران - اهواز

22

نقش معماری منابع انسانی در ارتقاء سرمایه فکری

بین المللی مدیریت سرمایه فکری

1391

ایران-زنجان

23

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین ‏ توانمند سازی روانشناختی و تعهد کارکنان

بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

1392

ایران

24

بررسی رابطه ارزش ، ریسک ، کیفیت ادراک شده سبز و اعتماد سبز بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان

بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

1392

ایران

25

بررسی نقش کیفیت خدمات در شکل گیری نیات رفتاری مشتریان

بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

1392

ایران

26

بررسی نقش سرمایه فکری بر استراتژی و ساختار سازمانی در شرکت نیشکر امیر کبیر

کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

1392

ایران

 Rounded Rectangle: سوابق تحقیقاتی
 

 


ردیف

عنوان

موسسه

مسئولیت

تاریخ

1

استقرار سیستم جانشین پروری

نیروگاه رامین

مجری

1391

2

تجزیه و تحلیل و طراحی شغل

شرکت نیشکر امیرکبیر خوزستان

مجری

1390

3

آسیب شناسی نظام انگیزش کارکنان

شرکت نیشکر امیرکبیر خوزستان

مشاور

1390

4

تجزیه و تحلیل و طراحی شغل

شرکت فولاد اکسین

همکار

1388

5

طراحی نظام بهره وری

شرکت نیشکر امیرکبیر خوزستان

مشاور

1390

6

طراحی نظام ارزیابی عملکرد 360 درجه

شرکت نیشکر دعبل خزائی

مجری

1389

7

طراحی نظام تامین منابع انسانی

شرکت پتروشیمی تندگویان

مجری

1389

8

طراحی نظام جامع برنامه ریزی نیروی انسانی

وزارت بازرگانی

همکار

1388

9

طراحی نظام پاداش و کارانه

شرکت نیشکر امیرکبیر خوزستان

مشاور

1390

10

تجزیه و تحلیل و طراحی شغل

منطقه آزاد اروند

مشاور

1391

11

طراحی ساختار سازمانی منطقه آزاد اروند

منطقه آزاد اروند

مشاور

1391

12

عارضه یابی و استاندارد سازی مدیریت و بازرسی

اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی

مجری

1392

13

استقرار چرخه بهره وری در شرکتهای تعاونی

اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی

مجری

1392

14

تدوین نقشه راه مدیریت منابع انسانی

منطقه آزاد اروند

مجری

1391

15

بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی

شرکت خمیرمایه و الکل رازی

مجری

1391

16

طراحی نظام جامع مدیریت منابع انسانی

شرکت پتروشیمی مارون

مشاور

1392

17

نقش تخصص و تحصیلات در بهره وری کارکنان

ثبت احوال استان خوزستان

مجری

1392

18

برنامه ریزی راهبردی مدیریت منابع انسانی

شرکت پتروشیمی مارون

مجری

1392

19

عارضه یابی نظام جامع مدیریت منابع انسانی

شرکت پتروشیمی تند گویان

مجری

1393

20

تدوین استراتژی های منابع انسانی

شرکت پتروشیمی تند گویان

مجری

1393

21

تدوین اظهارنامه تعالی منابع انسانی

شرکت پتروشیمی تند گویان

مشاور

1393

22

ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی جهت استقرار دولت الکترونیک

اداره کل ثبت احوال خوزستان

مجری

1393

23

عارضه یابی مدیریت منابع انسانی جهت ارائه برنامه های تحول در حوزه منابع انسانی

کشت و صنعت دعبل خزاعی

مجری

1393

24

تدوین راهبردهای مدیریت منابع انسانی  با رویکرد ترکیبی ANP و DEMATEL

کشت و صنعت دعبل خزاعی

مجری

1394

25

نیازسنجی آموزشی کارکنان با رویکرد استاندارد مهارت

شرکت پتروشیمی تند گویان

مجری

1394

26

ارائه الگوی بهینه پرداخت متغیر ( پرداخت مبتنی بر عملکرد)

شرکت پایانه های نفتی ایران

مجری

در حال اجرا

27

عارضه یابی مدیریت منابع انسانی

فولاد اکسین

مجری

در حال اجرا

 

 

 


1-      مشاور مدیریت منابع انسانی شرکت پتروشیمی مارون 1391 تا کنون

2-      مشاور مدیریت منابع انسانی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1391 تا کنون

3-      مشاور مدیریت منابع انسانی شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (1390-1392)

4-      مشاور مدیریت منابع انسانی شرکت پیشرو وابسته به سازمان انرژی اتمی (1387-1390)

5-      عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز از 1391تا کنون

6-      مسئول تدوین برنامه راهبردی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز


1-      عضو انجمن نوآوری و کارآفرینی ایران

2-      عضو بنیاد ملی نخبگان

3-      عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

4-      عضو انجمن مدیریت دولتی ایران

 

 

 


1- تدریس دروس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد :

-        مدیریت منابع انسانی

-        اصول سازمان و مدیریت

-        رفتار سازمانی

-        روش تحقیق پیشرفته

-        تئوری سازمان

-        برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

-        مدیریت بهره وری نیروی انسانی

-        سمینار تحقیقی در مدیریت منابع انسانی

-        مدیریت عملکرد کارکنان

Rounded Rectangle: افتخارات علمی 

 


1- کسب رتبه اول دوره کارشناسی رشته مدیریت دولتی

2- کسب رتبه هفتم آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

3- کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

4- کسب رتبه اول آزمون  دکتری رشته مدیریت بازرگانی  دانشگاه شهید بهشتی

5-کسب رتبه اول دوره دکتری در رشته مدیریت بازرگانی

6-پژوهشگر برتر سال 1393 دانشگاه شهید چمران اهواز

Rounded Rectangle: سمینار ها و کارگا ههای آموزشی 

 

 


برگزاری بیش از 40 سمینار و کارگاه آموزشی در سازمانهای دولتی و خصوصی در حوزه :

-        ارزیابی عملکرد کارکنان

-        انگیزش کارکنان

-        ارتباطات

-        اصول سرپرستی

-        مدیریت بهره وری

-        طراحی نظام جامع آموزش و توانمندسازی کارکنان

-        خلاقیت و نوآوری

-        تجریه و تحلیل و طراحی شغل

-        طراحی سیستم حقوق و دستمزد

-        برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی

-        استعداد یابی و جانشین پروری

-        کارگاه آموزشی نرم افزار های SPSS  ،LISREL ، PLS ،AMOS

 

Rounded Rectangle: پایان نامه ها 

 

 


عنوان

نقش

مقطع

دانشجو

بررسی تاثیر قابلیت های شبکه میان سازمانی در زنجیره تامین بر پاسخگویی به مشتریان

مشاور

کارشناسی ارشد

روزبه مددی

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و عملکرد مالی در شرکت های تولیدی استان خوزستان

مشاور

کارشناسی ارشد

طاهره بیرانوند

بررسی رابطه عوامل کلان اقتصادی با بازده سهام شرکت های سیمانی و پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران

مشاور

کارشناسی ارشد

حبیب دهقانی شوی

: بررسی رابطه عناصر سیستم به هنگام (تولید به هنگام و خرید به هنگام) با تولید چابک و تاثیر آنها بر عملکرد مالی در شرکت های تولیدی استان خوزستان .

مشاور

کارشناسی ارشد

یاسین گرجی زاده

بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش و حافظۀ سازمانی بر عملکرد مالی (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی استان خوزستان)

مشاور

کارشناسی ارشد

بهاره اسلامی مذهب

بررسی همسویی راهبردهای مدیریت زنجیره تامین و راهبردهای سیستم اطلاعاتی و تاثیر این همسویی بر عملکرد سازمان

مشاور

کارشناسی ارشد

بتول رضایی جاری وند

بررسی رابطه سرمایه انسانی با ظرفیت جذب دانش، نوآوری و عملکرد مالی در شرکت های تولیدی استان خوزستان .

مشاور

کارشناسی ارشد

زهرا منصوری

طراحی مدل بهینه جایگاه یابی نام و نشان تجاری (مورد مطالعاتی: صنعت خودروسازی)

مشاور

کارشناسی ارشد

افشین قاسمی

بررسی تاثیر نگرش نسبت به توسعه برند بر رفتار مصرف کننده

مشاور

کارشناسی ارشد

زینب زارعپور

بررسی تاثیر تبلیغات و پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژه برند(مورد مطالعه: شرکت لوازم خانگی سامسونگ)

مشاور

کارشناسی ارشد

الهه اسدالهی دهکردی

بررسی رابطه ارزش، ریسک، کیفیت ادراک شده سبز و اعتماد سبز بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان

مشاور

کارشناسی ارشد

پویان حسین پور

بررسی تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر رضایت مشتری با نقش تعدیل کنندگی توانمندسازی کارکنان: (مورد مطالعه در بانکهای شهر بوشهر)

راهنما

کارشناسی ارشد

توران رزم اور

بررسی نقش کیفیت خدمات در شکل گیری نیات رفتاری مشتریان در صنعت رستوران داری(مطالعه رستوران های سطح شهر اهواز)

مشاور

کارشناسی ارشد

مسعود شفیعی نیا

بررسی رابطه اعتماد سازمانی با مدیریت دانش،نوآوری و عملکرد مالی(مورد مطالعه :شرکت های شیر پگاه استان لرستان)

مشاور

کارشناسی ارشد

طاهره قهرمانی

بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران

مشاور

کارشناسی ارشد

بابادی - مهشاد

عوامل موثر بر پذیرش دورکاری و پیامد های آن در شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

راهنما

کارشناسی ارشد

صالحی - فاطمه

طراحی مدل شایستگی مدیران شعب صنعت بیمه در ایران

راهنما

کارشناسی ارشد

انداوه - یونس

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان با درنظر گرفتن نقش میانجی شایستگی سازمانی در بنگاههای کوچک و متوسط شهر اهواز

راهنما

کارشناسی ارشد

قمبری - شاهین

بررسی رابطه ی بین عوامل محیط داخلی فروشگاه با نیت رفتاری مشتریان( مورد مطالعه : فروشگاه های بزرگ کلان شهر اهواز)

راهنما

کارشناسی ارشد

مهین چراغی

بررسی تاثیر عوامل شناختی و عاطفی بر نگرش و قصد خرید یک محصول جدید با فناوری پیشرفته از سوی مشتریان( مورد مطالعه:بررسی پذیرش گوشی های تلفن همراه هوشمند توسط دانشجویان دانشگاه های کلان شهر اهواز)

راهنما

کارشناسی ارشد

الهام قنبری

بررسی اثر بازارگرایی صادراتی، جنبه های رفتاری رابطه و استراتژی های محصول بر عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری

مشاور

کارشناسی ارشد

محسن هوشمند

تاثیر قابلیت های بازاریابی و آمیخته بازاریابی صادرات بر عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری

مشاور

کارشناسی ارشد

فروز جعفری زاده

بررسی تاثیر محتوای احساسی و اعتبار پیام تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مصرف کننده

مشاور

کارشناسی ارشد

شفیعیان-رزمینا

بررسی رابطة بین تناسب شخصیت شاغل با شغل، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ستادی شرکت فولاد خوزستان

مشاور

کارشناسی ارشد

قاسم شعیبی