نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

37512

37512


تایپ و صفحه آرایی: آزاده بدوی

ناشر: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

چاپ: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

پروانه انتشار: شماره720/124 مورخ 29/1/1383 به زبان فارسی- انگلیسی

نشانی: اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)؛ کد پستی: 6135743337؛ صندوق پستی: 156/61355؛ تلفکس: 33335664- 061

پست الکترونیکی: jqe@scu.ac.ir ؛ آدرس سامانه: jqe.scu.ac.ir