نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

37514

37514


     
 

فصلنامه توسعه اجتماعی

(توسعه انسانی سابق)


دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر علی‏ حسین حسین‏ زاده

سردبیر: دکتر عبدالرضا نواح

هیأت تحریریه:

دکتر فرهنگ ارشاد                     استاد گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر صمد کلانتری                      استاد گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه اصفهان

دکتر محمدتقی آزادارمکی            استاد گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه تهران

دکتر جعفر هزارجریبی                 استاد گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی­ محمد قدسی             دانشیار گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر علی هاشمیان­ فر               دانشیار گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه اصفهان

دکتر امیر ملکی                         دانشیار گروه جامعه ­شناسی دانشگاه پیام نور

دکتر سید عبدالحسین نبوی          دانشیار گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر کریم رضادوست                  دانشیار گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عبدالرضا نواح                     دانشیار گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر معصومه باقری                    دانشیار گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز