نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

31845

31845


موضوعات کلیدی پایداری کسب و کار

استراتژی پایدار

بازاریابی پایدار

تبلیغات پایدار

تولید پایدار

زنجیره تامین پایدار

لجستیک پایدار

منابع انسانی پایدار

اهداف سمینار

آشنایی دست اندرکاران و فعالان کسب و کار با موضوع سمینار

تببین و تشریح اهمیت و ضرورت موضوع خصوصاٌ در استان خوزستان

معرفی راهکارها و روش های پایدار سازی کسب و کار

ایجاد زمینه همکاری بین سازمان ها و دانشگاه در راستای پایدارسازی کسب و کار

محورهای سمینار

سخنرانان(اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

  • مدیریت زنجیره تامین و تولیدپایدار

دکتر علی مهرابی  (دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه اینسا لیون فرانسه)

  • مدیریت منابع انسانی پایدار

دکتر فرج اله رحیمی (دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه شهید بهشتی تهران)

  • مدیریت بازاریابی و تبلیغات پایدار

دکتر عبدالهادی درزیان عزیزی (دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل از دانشگاه کارلسروهه آلمان)