نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

31122

31122


نام و نام خانوادگی:  علی مهرابی       

 محل خدمت: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی -گروه مدیریت

شغل : عضو هیات علمی

آدرس : اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی: استادیار

تلفن محل کار:  33337975-33331216                

دورنگار: 33337411

پست الکترونیکی : a.mehrabi@scu.ac.ir
amehrabk@yahoo.com

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی:مدیریت صنعتی- دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی- گرایش پژوهش های عملیاتی- دانشگاه تهران

دکتری: مهندسی صنایع-سیستم های صنعتی- دانشگاهLNSA-Lyon (اینسالیون) فرانسه

 2- فعالیت آموزشی :

2-1 -   تدریس دروس کارشناسی : سیستم های اطلاعات مدیریت- مدیریت تولید- سیستم های خربه و انبارداری

 2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:سیستم های اظلاعات مدیریت پیشرفته- پژوهش عملایتی پیش رفته

3- فعالیت پژوهشی : تکنیک های تصمیم گیری- هوش مصنوعی- مدیریت زنجیره تامین- کسب و کار پایدار

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی : تعداد 3 مقاله ISI (لاتین)
تعداد 5 مقاله علمی- پژوهشی

  3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی):بیش از 10 مقاله خارجی(به لاتین)

  3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

 3-4- پایان نامه های تحصیلی :

3-4-1- به عنوان راهنما:بیش از 10 پایان نامه

 3-4-2- به عنوان مشاور: بیش از 10 پایان نامه

 

3-5- کتابهای در درست چاپ:

 3-6- پروژه های تحقیقاتی:پیاده سازی ERP -آمادگی سیستم های اطلاعاتی- طراحی فرایند های پژوهشی

   4- فعالیت و سوابق اجرائی :