نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

30316

30316


اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدی ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم (ISC) ﺑﻪ آدرس  (www.isc.gov.ir )، ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺳﺎزی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری (اﯾﺮان ژورﻧﺎل) ﺑﻪ آدرس (www.ricest.ac.ir) ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ (SID) ﺑﻪ آدرس (www.sid.ir) و ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آدرس (www.magiran.com) ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ.