نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

15918

15918


نام و نام خانوادگی:  سید عبدالحسین نبوی

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز  (گروه علوم اجتماعی)                               

شغل: عضو هیات علمی

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد         

مرتبه علمی :  استاد

تلفن محل کار:  3337975- 3331216                         

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی :

1-مدارک تحصیلی :

کارشناسی: زبان و ادبیات انگلیسی - دانشگاه اصفهان - ایران (1348)

کارشناسی ارشد: جامعه شناسی - East texas state unv دانشگاه ایالتی شرق تگزاس - آمریکا (1356)

دکتری: جامعه شناسی- جامعه شناسی جرایم و انحرافات اجتماعی-دانشگاه تهران- ایران (1374)

 

1-فعالیت آموزشی :

2-1 - تدریس دروس کارشناسی :

روشهای تحقیق و ماخذ شناسی

آمار در علوم اجتماعی

روش تحقیق نظری

روش تحقیق عملی

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

تکنیکهای خاص تحقیق

روش تحقیق در مدیریت

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

روشهای تحقیق در جامعه شناسی

1-فعالیت پژوهشی :

3-1-مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

1-  بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر در شیوع جرائم در جامعه شهری اهواز- نبوی- پایان نامه دکتری سال 1374.

2- نظریه پردازی در علوم اجتماعی- گزارش تحقیقاتی-  نبوی.

3-  بررسی جرائم جوانان و نوجوانان (ایران)- گزارش تحقیقاتی-  نبوی.

4- شاخص سازی در علوم اجتماعی- گزارش تحقیقاتی-  نبوی.

5- گونه شناسی روستاهای خوزستان دکتر ارشاد از سال 77-78.

3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی):

1-  همایش (سمینار) انجمن علمی دانشگاه پیام نور -  نقش علوم اجتماعی در فرایند توسعه در جامعه کنونی ایران-  نبوی-  دانشگاه پیام نور دزفول سال 1380.

 

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

1- مقایسه نظریه کوهن و میلر در زمینه بزهکاری در جوانان و کاربرد آن در جامعه ایران- دانشگاه شهید چمران اهواز - مجله دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - زیر چاپ.

 

3-4- پایان نامه های تحصیلی :

3-4-1- به عنوان راهنما:

 

3-4-2- به عنوان مشاور:

1- تأثیر رفتار آگاهانه متأثر از عوامل استرس زا مدیران صدا و سما براثر بخشی آنان ( با تأکید بر مراکز خوزستان- لرستان- قم ) مصطفی محسنی- مدیریت- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی سال 79.

2- اثر امکان در عشایر اسکان یافته خوزستان- عبدالنبی فقهی- اقتصاد توسعه- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی سال 78.

 

 

3-5- کتابهای در درست چاپ:

 

4-  فعالیت و سوابق اجرائی :

1- رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - دانشگاه شهید چمران - از 9/4/61 الی 17/12/62.

2- رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - دانشگاه شهید چمران- از 17/3/73 الی 10/8/74.

3- مدیرگروه علوم اجتماعی- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی-  از 8/12/63 الی 17/3/73.

4- مدیر گروه علوم اجتماعی- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- از6/11/80  تا کنون.

5- نماینده گروه علوم اجتماعی در شورای تحصیلات تکمیلی - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی      -  از 13/12/79 تا کنون.

6- استاد مشاور دانشجویان شاهد رشته علوم اجتماعی - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی -       از23 /8/79  تا کنون.