نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

15456

15456


 

نام و نام خانوادگی: سید مرتضی افقه   

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه اقتصاد)                       

 شغل: عضو هیات علمی

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد          

 مرتبه علمی:  استادیار- پایه

تلفن محل کار: 4223168-3331216            

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی :yahoo.com @smafghah1

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی:  اقتصاد (نظری)

کارشناسی ارشد:  اقتصاد (نظری- توسعه)

دکتری: دانشگاه بیرمنگام کشور انگلستان (اقتصاد - توسعه)

2-فعالیت آموزشی :

2-1 -   تدریس دروس کارشناسی :

اقتصاد توسعه

اقتصاد ایران

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

روش تحقیق

ارزیابی طرحهای اقتصادی

اقتصاد مدیریت

زبان تخصصی

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

اقتصاد ایران

توسعه اقتصادی

روش تحقیق

زبان تخصصی

 

3-فعالیت پژوهشی :

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

1- تأثیر فعالیتهای ملی استان خوزستان برسایر فعالیت ها- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان- 1378 تا 1379 - مجری سید مرتضی افقه - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان- کاربردی توسعه ای.

2- استراتژی توسعه صنعتی استان خوزستان - وزارت صنایع - 1380 تاکنون سید مرتضی افقه- وزارت صنایع- کاربردی توسعه ای ( ناظر طرح ).

 

3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسهـا ( داخلـی و خارجی):

1- اسلام و توسعه - دانشگاه شهید بهشتی تهران سال 1379.

2- دیدگاههـای امام خمینـی پیرامــون توسعــه اقتصادی - اندیشه های اقتصادی امام خمینی - دانشگاه تربیت مدرس  سال 1379 .

3- نقش عوامل غیر اقتصادی در توسعه استان خوزستان- همگرائی سیاست ها در افزایش مشارکت خرده فرهنگها - ارشاد اسلامی استان خوزستان سال 1380.

4- مفهوم توسعه: مقایسه ای تطبیقی بین نگرش علمی و دینی: مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی-  اسفند 1382 .

1-The Effect of Labour Law in The process of production the perspective of firm managers. / ILM confereces 2000/ Cordan University of Aberdeen                                                              / 2000/ سید مرتضی افقه

2-The Effect of Non Fconomic Factors in The process of production in Iran . / The 19th annual CIRA conf: Iran; Between Tradion and Modering/ Centre for Iranian research and Analysis./      2001/ سید مرتضی افقه

 

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

-  بررسی سیاستهای حمایتی وبازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی.

 

 

3-4- پایان نامه های تحصیلی :

 

3-4-1- به عنوان راهنما:

1- محمد رزمی، فوق لیسانس اقتصاد:  بررسی سیاستهای حمایتی و بازرگانی دولت دربخش کشاورزی

2-  بهزادی:  بررسی موانع تولید صنعتی در استان کردستان

3- رسول سید ابراهیمی: شناسایی فعالیتهای پایه برای استان آذربایجان غربی ( به تفکیک کلیه شهرستانها) و تحلیل تغییرات اشتغال استان در دوره 75- 55  

 3-4-2- به عنوان مشاور:

3-5- کتابهای در درست چاپ:

 

4-  فعالیت و سوابق اجرایی:

1- ریاست دانشکده اقتصاد- دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز - از 1372 تا 1373.

2- مدیر کل برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی- استانداری خوزستان- از 1370 تا 1372.

3- مسئول طرحها و تحقیقات- جهاد دانشگاهی استان خوزستان- از 1368 تا 1370.

4- دبیر علمی مجله مجلس و پژوهش - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی- از تیر ماه 1380 تا شهریور ماه 1381 .

5- معاون سیاسی- امنیتی استانداری خوزستان-  استانداری خوزستان -  دهم شهریور 1381 تا 1383.

6- مدیر کل دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی (مهر1383 تا مهر 1384).