نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

15452

15452


  نام و نام خانوادگی :  حسن فرازمند

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه اقتصاد)

سال و محل تولد : 1335

شغل: عضو هیات علمی

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن محل کار:  3337975-3331216                

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی:      hfrazmad@scu.ac.ir / hfrazmad@yahoo.com
1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی: رشتۀ اقتصاد نظری - دانشگاه تهران - 1367

 کارشناسی ارشد: رشتۀ اقتصاد نظری با گرایش  اقتصاد بین الملل- دانشگاه شهید بهشتی- 1370

 دکتری: اقتصاد نظری-گرایش اقتصاد بین الملل و بخش عمومی- دانشگاه اصفهان -1384


 فعالتهای علمی - اجرائی و خدماتی:

- معاون آموزشی روزانه و شبانه دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، 1374تا 1376.

- سرپرست دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، 1376تا 1379.

- عضو شورای آموزشی دانشگاه، 1374 تا 1376.

- عضو شورای دانشگاه، 1376 تا 1379.

- رئیس کمیته آموزشی و پژوهشی دانشکده، 1376 تا 1379.

- عضو و رئیس کمیتۀ تحصیلات تکمیلی دانشکده، 1376 تا 1379.

- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، 1375 تا 1377.

- عضو شورای تحقیق سازمان بازرسی و نظارت قیمت استان خوزستان، 1374 تا 1376.

- عضو کمیتۀ مالی برنامه ریزی « برنامۀ سوم توسعه اقتصادی: اجتماعی و...» استان خوزستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1378.

- عضو کمیتۀ علمی سمینار توسعه صادرات غیر نفتی استان خوزستان، اداره کل بازرگانی استان،1377.

- عضو کمیتۀ علمی کنفرانس ملی مدیریت عملکرد ، ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی،  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، جهاد دانشگاهی تهران،1381.

- مدیر کل پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380تا 1382.

- عضو شورای علمی مجه مجلس و پژوهش ،1380 ، از شماره 29 .

- مدیر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1382.

- مشاور علمی معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1382 تا 1383.

- عضو کمیته تخصصی مرکز کارآفرینی دانشگاه شهید چمران ، 1385 تا 1387.

- عضو شورای مرکز رشد و فناوری استان خوزستان ، 1387.

- عضو شورای تخصصی مرکز کارآفرینی دانشگاه شهید چمران اهواز ،1385 تاکنون.

- عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه شهید چمران از 1387 تا کنون.

- عضو شورای فناوری مرکز رشد فنآوری خوزستان از 1387 تا کنون.

 

گزارش های علمی، مقاله و سمینارهای علمی ـ پژوهشی :

الف : گزارش های علمی

- ساختار سازمانی و مسایل مالی و مدیریت شهرداری اهواز، 1375 . شهرداری اهواز

- بررسی توسعه صنعتی استان خوزستان ، 1379 . جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز.

- ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره ششم ، 1382 تا 1379 ، 1382 . مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

- گزارش علمی فرآیند تدوین و تنقیح قوانین در ایران (4) ، 1381 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

- Central Academic Report,2000(5) ، 1381 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

- ارزیابی عملکرد سازمان پژوهشی های علمی  و صنعتی ایران طی دوره 1370 تا 1380 ، 1382  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

- قطب های علمی ، اهداف ، ساختارها و چالش ها سازمان دهی تعطیلات رسمی ایران ، 1382 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

- مروری بر ارتباط بین صنعت و دانشگاه،  1381  . مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

- فصلنامه بررسی های اقتصادی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران ، 1385

- ظرفیت سازی نیروی انسانی (81-1379) ، فرآیند تدوین و تنقیح قوانین در ایران (4)ـ سازمان عمران ملل متحدد (UNDP) ـ شماره 6815 ، 1383

- ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره ششم (82-81) ، ویراست اول ، 1382.

- ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره ششم (82-81) ، ویراست دوم ، 1383.

 

ب : مقالة علمی

- بررسی رابطۀ تمرکز زدایی مالی و اندازۀ دولت در ایران ـ فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران ـ دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی ـ دانشگاه علامه طباطبائی شماره 26، 1385.

- Inrestigation The quantitative effect Of Trade Liberation On Export Supply Of Agriculture Sector Export Of Fruit and Its Dried Productsin Iran.               

 

- بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر توزیع تصمیم گیری اقتصادی دولت در ایران، فصلنامه توسعۀ انسانی، شمارۀ 2. دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران. 1385.

- بررسی کشش های قیمتی انعطاف پذیر  واردات با استفاده از توابع تولید VES، فصلنامه بررسیهای اقتصادی ، شمارة 1، 1386.

- عوامل مؤثر بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، 1386.

- مقاله، عوامل مؤثر بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1386.

- تحلیل و بررسی خود اشتغالی در بودجه و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران (1388-1368) ، فصلنامه توسعه انسانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ، شماره سوم،1387.

- عوامل مؤثر بر گزارش مشروط حسابداری ، مجله مطالعات حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 18، 1386.

 

ج : سمینارهای علمی

- سمینار علمی با عنوان " برنامه ریزی مالی دولت و جایگاه شورای اسلامی شهر و روستا"، 1385.

- سمینار علمی با عنوان " نگاهی به دولت رفاه و رویکرد انتخاب عمومی"،1385 .

- سمینار علمی با عنوان " بررسی روند تغییرات بودجه استانی و ملی در ایران" ، 1386.

- سمینار علمی با عنوان " بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران" ، 1387.

 

استاد راهنمای پایان نامه های :

- استاد راهنمای 15پایان نامه ، استاد مشاور 25پایان نامه و داوری 21پایان نامه.

 

سابقۀ تدریس  :

- دانشگاه شهید چمران اهواز و سایر مؤسسات آموزش عالی استان خوزستان از سال 1371 در دروس : اقتصاد کلان ـ اقتصاد خرد ـ اقتصاد مدیریت ـ  بازرگانی بین الملل ـ مالیه عمومی ـ بخش عمومی ـ اقتصاد ریاضی و روش تحقیق پیشرفته .