نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

15347

15347


نام و نام خانوادگی :   پژمان محمدی

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه حقوق)

سال و محل تولد: 1351 فارسان

 شغل: عضو هیات علمی

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی: استاد پایۀ 24تلفن محل کار:  33337975-33331216                

تاریخ استخدام: 1381

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی:Mehryar1381@yahoo.com

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی: حقوق قضایی.

کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی.

دکتری: حقوق خصوصی.

2- فعالیت آموزشی :

2-1 - تدریس دروس کارشناسی :

حقوق بازرگانی

حقوق مدنی (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)

کار تحقیقی (1)،(2)

ادله اثبات دعوی

حقوق مالکیت فکری

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

1- حقوق بازرگانی
2- سمینار
3- حقوق مدنی1و2

4- مسئولیت مدنی

3- فعالیت پژوهشی :

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

1- اختلاف آراء در فروش مال الرهانه   - فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- ش3 سال1386
2- ماهیت و اثر قراردادهای حقوق مولف- فصلنامه مدس علوم انسانی- دانشگاه تربیت مدرس تهران- دوره دوازدهم شماره سوم پاییز1387
3- نقد و بررسی تحلیلی کتاب: « گذری بر کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری». اثر دکتر ستار زرکلام- مجله تخصصی کتاب ماه وزارت ارشاد اسلامی- شماره 135- سال دوازدهم 1387
4- نظام بیمه ی اختیار در مرحله ایجاد فصلنامه تامین اجتماعی شماره 30، 1387
5- مفهوم آثار حق تالیف- مجله حقوق  تطبیقی دوره دوم- شماره 1- بهار90
6- محدودیت های موضوعی سوگند- فصلنامه حقوق پژوهش حقوق و سیاست، شماره 29، 1389
7- اصالت شرط پیدایش اثر- حقوق خصوصی ش15 زمستان88
8- محدودیت های شخصی سوگند- فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ش101  ،1389
9- صلاحیت حقوقی شوراهای حل اختلاف، نقدی بر قانون- پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران ش11 زمستان87
10- ثبت آثار و آثار ثبت؟ نقد علمی کتاب کتاب ماه کلیات ش161 اردیبهشت 90
11-  ترجمه مقاله از فرانسه حقوق مولف، حقوق بشر- مجله حقوق اساسی، ش11 1388
12- نقد یک رای در مورد مالکیت ادبی و هنری: مفهوم و معیارهای اثر و نقض آن فصلنامه حقوق، دوره 42، ش2،1391
13- حقوق مرتبط، سازمان های پخش صدا و تصویر- کلیات کتاب ماه، ش176، مرداد 91
14- پدیدآورندگی اشخاص حقوقی؟ دومین همایش بین المللی مالکیت ادبی و هنری،1391
15-مسوولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد، مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی، شماره1، سال 1392
16بررسی ابعاد حقوق گارانتی، فصلنامه حقوق خصوصی، شماره 2، سال 1392
18وقف حقوق معنوی- مجموعه مقالات همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی
19 پدیدآورندگی اشخاص حقوقی؟ دومین همایش بینن المللی مالکیت ادبی و هنری، 1391
20 دعوای نقض حقوق مولف دومین همایش بینن المللی مالکیت ادبی و هنری، 1391

21-ماهیت رابطه حقوقی پدیدآورندگان، موسسات مدیریت جمعی آثار، چهارمین همایش مالکیت ادبی و هنری- اردیبهشت سال 1393- تهران

22- ماهیت انتقال مالکیت غیرمادی غیرفکری، دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، دانشگاه شهید چمران اهواز، سال اول، ش 1 بهار و تابستان 1391

23- ضرورت قهری دانستن ضمان درک، دوفصلنامه دانش و پزوهش حقوقی، دانشگاه شهید چمران اهواز، سال اول، ش2 پاییز و زمستان 91

24- مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالاهای خطرناک، مجله علمی - پژوهشی تحقیقات حقوقی ، شهر دانش

25- بررسی ابعاد حقوقی گارانتی، حقوق خصوصی، شماره2، پاییز و زمستان 92

26-نگرشی بر ماهیت آفریده های فکری پس از تعلق به قلمرو عمومی، مطالعات حقوق تطبیقی ، شماره 6، بهار و تابستان 1394

27- دعوا و معیارهای نقض حق تکثیر پدیدآورنده، فصلنامه حقوق پزشکی، ویژه نامه، تابستان 1391

28- رابطه تخلیه مستاجر با پرداخت سرقفلی، دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی

29- تحلیل رابطه سازمان های مدیریت جمعی با پدیدآورندگان و طرف های قرارداد، سومین همایش بین المللی مالکیت ادبی و هنری

30- تحلیل اقتصادی قاعده تلف مورد مطالعه پیش از تسلیم، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی،دانشگاه تهران، زمستان 1395

31- حقوق برای رسانه یا رسانه برای حقوق، فصلنامه اطلاع رسانی، کتاب ماه، مرداد 1395

3-2- کتابهای چاپ شده :

1- قراردادهای حقوق مولف، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران،1386
2- ترجمه کتاب فرهنگ تطبیقی حقوق مولف و کپی رایت، انتشارات تهران، سال1390، چاپ اول.

3- جایگاه قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در نظام حقوقی ایران انتشارات دانشگاه شهید چمران-93

4- قلمرو عمومی در حقوق مولف، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ایران،1394

4- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق
1
-4- دانشگاه آزاد اسلامی
1- راهنمایی و مشاوره و داوری بیش از پنجاه مورد پایان نامه های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی کشور.
2-4- دانشگاههای دولتی غیر از دانشگاه شهید چمران
1- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه پیام نور تهران با عنوان « تلقیح مصنوعی از منظر فقه اسلامی حقوق ایران»
2- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه پیام نور تهران با عنوان با عنوان « اناطه، مفهوم، شرایط و آثار»
3- داوری رساله دکتری حقوق خصوصی در دانشگاه تهران با عنوان « محدودیت ها و استثناآت حقوق مالکیت ادبی و هنری»
3-4- دانشگاه شهید چمران
1. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « وضعیت حقوقی معامله مؤخر بر قولنامه از سوی بایع»1390
2- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « قواعد حاکم بر انتقال اموال غیرمادی غیرفکری 1390»
3- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهیدچمران اهواز  با عنوان « سواستفاده از حق قراردادی در حقوق ایران 1390»
4- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهیدچمران اهواز با عنوان« رابطه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری1390»
5- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « بررسی تطبیقی مستثنیات دین در حقوق ایران و امارات متحده عربی1390»
6- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمراا انواز با عنوان « قرارداد پیوند اعضا در حقوق ایران و فقه امامیه1390»
7- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمراا ن اهواز با عنوان« تعدد اسباب در مسئولیت مدنی1390»
8- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « مسئ.ولیت مدنی دولت در سوانح رانندگی 1391»
9-راهنماییی پایا نامه نسبت مسئولیت مدنی و مسوولیت کیفری»
10- راهنمایی پاین نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران با عنوان « مسوولیت مدنی سازندگان سازه های
 ساختمانی»
11-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان« جایگاه حقوق شخصیت در حقوق ایران»
12- 
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « شخصیت طرفین عقد در قراردادها در حقوق ایران»
13-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « اشاعه در اموال فکری در حقوق ایران»
14-
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « آثار متقابل حقوق مالی و معنوی پدیدآورنده»
15-
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان« دعوای مستقیم زیاندیده بر بیمه گر»
16-
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « بررسی قواعد حام بر دیون پولی در حقوق ایران»
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان «آثار ناتوانی ذهنی غیر از جنون بر حقوق مدنی»
17-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « موعد پرداخت سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت در روابط موجر و مستاجر»
18-
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « قلمرو عمومی در حقوق مولف»
19- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « اجرا ناپذیری احکام خاصه ی عقود در عقد صلح» 
20-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان« بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت در حقوق ایران و فقه عامه 
21-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان« قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران
22-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان« بررسی ماهیت حقوقی داوری در بورس»
23- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان«طرح جایگاه قاعده الحاکم ولی الممتنع در حقوق ایران»

24-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « ارزیابی زیان در مسئولیت مدنی»

25- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « ارزیابی نظام  فرزندخواندگی در حقوق ایران با تاکید به قانون مصوب 1392»

26- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « اختیار قاضی در تعیین شیوه جبران خسارت»

27- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « تحلیل آثار ناشی از قانون در قراردادها»

28- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « قراردادهای فروش آپارتمان پیش از احداث»

29- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « آثار حقوقی اصلاحات ارضی در رابطه مالک و زارع»

30- ذاهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « بررسی شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران و فقه اسلامی»

31- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان « تقلب حقوقی قراردادهای فروش آپارتمان پیش از احداث»

4- افتخارات علمی و آموزشی
1
-مقاله وقف حقوق معنوی که در همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی ارائه گردید به عنوان مقاله برگزیده همایش در ( مباحث حقوقی) انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت
2- نقد علمی کتاب مالکیت ادبی و همری در جشنواره نقد به عنوان نقد برگزیده سال 1389 انتخاب و با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفت و به آن جایزه تعلق گرفت.
3- برگزاری ده کارگاه آموزشی و پژوهشی در دانشگاه و خارج از دانشگاه
4- رتبه اول دوره ی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران سال (1376) و رتبه دوم ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در سال 1373.
5- عضو هیات تحریریه مجله دانش و پژوهش حقوقی دانشگاه شهید چمران و داوری مقالات متعدد برای مجلات معتبر حقوقی کشور.
6- ارائه سخنرانی و مقاله در همایش های بلین المللی (10مورد) انتخاب گردید.
7- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اینجانب در سال 1377 به عنوان پایان نامه برگزیده انتخاب گردید.
8- تسلط نسبی به زبان های فرانسه، انگلیسی و عربی9- شرکت در ده مورد کارگاه تخصصی- علمی

9- کتاب جایگاه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در سال 1394 به عنوان کتاب برگزیده استان خوزستان در زمینه مسائل اجتماعی و حقوقی برگزیده شد

10- انتخاب اینجانب به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران در سال 1395

11-برگزیده شدن مقاله نقد کتاب با عنوان« حقوقی برای رسانه یا رسانه ایی برای حقوق: نقدی بر کتاب حقوق مالکیت فکری آفرینش های رسانه ایی»در چهاردهمین جشنواره سراسری نقد کتاب در تاریخ 1396/9/27

5-  فعالیت و سوابق اجرایی :

1- مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز از شهریور 1380 تا اردیبهشت 1386

2- عضویت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان.

3- عضویت هیآت انتظامی اعضای هیأت علمی در دو دوره از جمله از سال 1393 تا سال 1395

4- مدیر گروه حقوق از سال 1393 تا تا اردیبهشت 1395

5- معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی از  بهمن  ماه سال 1394 تا کنون

6-عضویت در شورای انتشارات دانشگاه، دو دوره دو ساله

7- عضو هیات ممیزه دانشگاه شهید چمران اهواز از آبان 1395 تا کنون

8- رئیس کمیسیون تخصصی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی هیات ممیزه دانشگاه شهید چمران اهواز آبان 1395 تا کنون

9- عضویت در کمیته بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه شهید چمران در سه دوره  به ویژه از تاریخ 1393 تا کنون