نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

13646

13646


وب سایت مجله علمی - پژوهشی  اقتصاد مقداری


http://jqe.scu.ac.irاشتراک فصلنامه اقتصاد مقداری


پست الکترونیک : jqe@scu.ac.ir
 

 مدیر داخلی: ابراهیم انواری

حروف نگاری و صفحه آرایی:  آزاده بدوی

  تلفن: 3335664-0611      نمابر: 3335664-0611