نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران


یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

 
     
یازدهمین ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻤلی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ گردهمایی های ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻌﺎر" فرماندهی و کنترل؛ امنیت و توسعه پایدار ملی " و ﺑﺎ ﻫﺪف ارتقاء ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی، ﻛﺎرﺑﺮدی، ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای و ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﻳﻦ ﺣﻮزه در تارخ ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۳۹۷ در دانشگاه مازندران با تکیه بر اهداف زیر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد.

ارایه جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی
شناسایی ضرورتها و موانع موجود و آینده در حوزه امنیت و توسعه پایدار ملی
افزایش مشارکت محققین دانشگاهی، پژوهشی کشور
تسهیل تبادل و تعامل صنایع، سازمان ها و محققین دانشگاهی

ارایه محصولات شرکتهای داخلی فعال در حوزه 
شناسایی و توسعه راهکارهای بومی
مشارکت گسترده تر دستگاه های حاکمیتی کشور (دستگاه های سه قوه)

داﻧﺸﮕﺎه مازندران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ با اﻓﺘﺨﺎر از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، فنآوران و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دﻋﻮت می نماید ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺸﻲ و ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و شرکت در کنفرانس ضمن مشارکت در گسترش این مفاهیم در سطوح مدیریتی و جامعه کشور عزیزمان ایران، بر غنای هر چه ﺑﻴﺸﺘﺮ این ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻔﺰاﻳند.