نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلاس های زیر حد نصاب نیمسال دوم 96-95

کلاس های زیر حد نصاب نیمسال دوم 96-95


کلاس های زیر حد نصاب نیمسال دوم 96-95

??اطلاعیه اداره آموزش??
درس های زیر حد نصاب (کارشناسی)
زمان حذف و اضافه:
سه شنبه 12 بهمن 95  ورودی های 92 و 93
چهار شنبه 13 بهمن 95  ورودی های 95 و 94
حداقل تعداد دانشجوی برای درسها 10 نفر می باشد.

??رشته اقتصاد??
کلیات علم اقتصاد گروه یک
 5 نفر
??رشته علوم سیاسی??
انقلاب اسلامی ایران گروه یک
8 نفر
??رشته علوم اجتماعی??
تغییرات اجتماعی گروه یک
5 نفر
تغییرات اجتماعی گروه دو
7نفر
کاربرد کامپیوتر گروه 2
7 نفر
??رشته حسابداری??
مدیریت تولید گروه یک
9 نفر
??رشته حقوق??
ادله اثبات دعوی 8 نفر
حقوق دریایی 8 نفر
داوری بین المللی 5 نفر
رویه قضایی    9 نفر
قواعد فقه گروه یک 9 نفر
کارآموزی قضایی 7 نفر
کارتحقیقی یک گروه دو  6 نفر
کارتحقیقی دو گروه یک  1 نفر
متون فقه  5 نفر
حقوق رسانه 9 نفر