نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلاس آموزش الکترونیکی (آموزش از راه دور) برای اساتید دانشگاه در ترم جاری انجام می پذیرد

کلاس آموزش الکترونیکی (آموزش از راه دور) برای اساتید دانشگاه در ترم جاری انجام می پذیرد


کلاس آموزش الکترونیکی (آموزش از راه دور) برای اساتید دانشگاه در ترم جاری انجام می پذیرد

E-Leraning
کلاس آموزشی استفاده از امکانات پورتال سیستم آموزش از راه دور دانشگاه برای استفاده اساتید اجرا  می گردد و اساتید شرکت کننده از این پس می توانند
برای کلاس درسی خود از این سیستم استفاده نمایند. قبل از شروع می بایست دانشجو در سیستم آموزش از راه دور ثبت نام کند و بعد درس مربوطه را
که در ترم جاری گرفته را نیز به عنوان آموزش از راه دور بگیرد . افراد ثبت نام شده توسط استاد مجوز استفاده از منابع درسی را خواهند داشت