نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کد پایان نامه انتخاب واحد نیمسال دوم 1396

کد پایان نامه انتخاب واحد نیمسال دوم 1396


کد پایان نامه انتخاب واحد نیمسال دوم 1396

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

 

پایان نامه 1            39301

پایان نامه2           39302      

انتخاب گروه واحد پایان نامه با توجه به نام استاد راهنما می باشد.

کد پایان نامه 1 دکترا:        69301

کد پایان نامه2 دکترا:         69302

کد پایان نامه 3دکترا:         69303

انتخاب گروه واحد پایان نامه با توجه به نام استاد راهنما می باشد.

-------------------------------

کد آمادگی امتحان جامع:    414625 (دانشجویانی دکترا،  که واحدهای درسی آنان به پایان رسیده است )بر

??قابل توجه دانشجویان حقوق جزا و حقوق عمومی و مدیریت ورودیها ی 95 که پایان نامه آنان 4 واحدی   می باشد.
 ??کددرس16711  انتخاب نموده و گروه براساس استاد راهنما می باشد.