کتاب آقای دکتر حسین آقایی جنت مکان عضو گروه حقوق

کتاب آقای دکتر حسین آقایی جنت مکان عضو گروه حقوق


کتاب آقای دکتر حسین آقایی جنت مکان عضو گروه حقوق

عنوان کتاب : اشکال مسئولیت در حقوق کیفری بین المللی
برگردان دکتر حسین آقای جنت مکان