نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیش دفاع دانشجویان دکتری حسابداری

پیش دفاع دانشجویان دکتری حسابداری


پیش دفاع دانشجویان دکتری حسابداری

پیش دفاع دانشجویان دکتری یکشنبه 1396/04/04 
 

دانشجو

موضوع

راهنما

مشاور

داوران

سعید حاجی زاده (9296302)

 

الگو سازی خطای پیش بینی سود شرکت ها

 

دکتر ولی خدادادی

دکترعلی رودبار شجاعی (1)

دکتر ابراهیم انواری (2)

دکتر سید حسین سجادی

دکتر سید علی واعظ

دکتر محمد رمضان احمدی

ساعت 9

یحیی شیری

(9296305)

 

تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر بی قاعدگی پایداری سود آوری و همزمانی قیمت سهام

 

دکتر سید  حسین سجادی

 

دکتر سید علی واعظ (1)

دکتر عبدالرحمن راسخ (2)

دکتر ولی خدادادی

دکتر محمد رمضان احمدی

دکتر عبدالمجید آهنگری

ساعت 10

محسن رشیدی باغی (9296303)

الگو سازی اثر تعاملی کیفیت افشا در قیمت گذاری ناقرینگی اطلاعاتی و کیفیت محیط اطلاعاتی حسابداری

 

دکتر ولی خدادادی

 

دکتر محمد رمضان احمدی (1) دکتر حسن فرازمند (2)

دکتر سید حسین سجادی

دکتر سید علی واعظ

دکتر عبدالمجید آهنگری

ساعت 11