نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیشنهادات دانشجویان محترم

پیشنهادات دانشجویان محترم


پیشنهادات دانشجویان محترم

دانشجویان   می توانند جهت بهترشدن  برنامه ریزی درسی و دیگر موارد نظرات و پیشنهادات خود را به دفتر گروه خانم آصفی اعلام نمایند.