نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پژوهشگران برتر دانشکده اقتصاد

پژوهشگران برتر دانشکده اقتصاد


پژوهشگران برتر دانشکده اقتصاد

پژهشگران برتر دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز (هفته پژوهش)

 * پژوهشگر برگزیده دانشگاه :

جناب آقای دکتر سید عزیز آرمن


 *پژوهشگر برتر دانشگاه در محور اجرای طرح های تحقیقاتی

جناب آقای دکتر امبر حسین منتظر حجت