نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان مهلت ارسال مدارک مربوط به تسویه پژوهانه مرحله اول

پایان مهلت ارسال مدارک مربوط به تسویه پژوهانه مرحله اول


پایان مهلت ارسال مدارک مربوط به تسویه پژوهانه مرحله اول

خواهشمند است با توجه به به مهلت ارسال مدارک مربوط به تسویه حساب پژوهانه ، کلیه اعضاء هیات علمی دانشکده حداکثر تا تاریخ 15/12/1394 مدارک مربوط به مرحله اول را به مدیریت امور پژوهشی ارسال نمایند، پس از این تاریخ معاونت پزوهشی هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرداخت پژوهانه مرحله اول همکاران نخواهد داشت.