نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحدهای درسی بازرگانی در دانشگاه:

واحدهای درسی بازرگانی در دانشگاه:


    مدیریت منابع انسانی پیشرفته

    تئوریهای مدیریت پیشرفته

    تحلیل آماری

    مدیریت استراتژیک پیشرفته

    بازارشناسی و مسائل بازاریابی

    مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

    حسابداری مدیریت

    تحقیق در عملیات پیشرفته

    اقتصاد مدیریت

    سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

    تحقیقات بازاریاب

    بازاریابی صنعتی

    رفتار مصرف کننده

    سمینار در مسائل بازاریابی