نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکار گرامی جناب آقای دکتر ایزدی

همکار گرامی جناب آقای دکتر ایزدی


همکار گرامی جناب آقای دکتر ایزدی

همکار گرامی جناب آقای دکتر ایزدی
عضو هیان علمی گروه حقوق

ضمن تبریک ارتقاء مرتبه جنابعالی از مربی به استادیاری،  توفیق روز افزون شما را در سایر زمینه ها از خداوند منان مسئلت می نماییم

ریاست، اعضاء هیات علمی و کارکنان
دانشکده اقتصاد و علم اجتماعی