نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش دومین همایش ملی دولت پژوهی: دولت جمهوری اسلامی ایران: بنیان، آسیب، چشم انداز

همایش دومین همایش ملی دولت پژوهی: دولت جمهوری اسلامی ایران: بنیان، آسیب، چشم انداز


همایش دومین همایش ملی دولت پژوهی: دولت جمهوری اسلامی ایران: بنیان، آسیب، چشم انداز

محورهای همایش

http://stateconf2.um.ac.ir/index.php

مبانی نظری و اندیشه‌ایِ دولت جمهوری اسلامی 
- ماهیت دولت در جمهوری اسلامی 
- تبیینِ نظری و نقد نظریه‌های دولت جمهوری اسلامی 
- انقلاب اسلامی و تحول در ساختِ قدرتِ دولت 
- نقش نظریه‌پردازی در تاسیسِ دولت جمهوری اسلامی 
- نظریه‌های رقیبِ دولت جمهوری اسلامی 
- مطالعۀ تطبیقی تاریخِ دولت در ایرانِ معاصر 
- عناصر اساسی دولت جمهوری اسلامی 
- انقلاب اسلامی و تحول اندیشه سیاسی دولت 
- چالش‌ها و مشکلات نظریِ دولت در جمهوری اسلامی 

مذهب، سیاست و دولت جمهوری اسلامی 
- نقش مذهب و الهیات سیاسی در جمهوری اسلامی 
- انقلاب، دولت جمهوری اسلامی و تحول در فقه سیاسی 
- فقه و نظام‌سازی در جمهوری اسلامی 
- ملت، امت و دولت جمهوری اسلامی 
- حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی 
- نهادها و نمادهای مذهبی و دولت جمهوری اسلامی 
- روحانیون و ساختِ دولت جمهوری اسلامی 

بنیان‌ها و مسائلِ حقوقی دولت در جمهوری اسلامی 
- قانون اساسی در جمهوری اسلامی، از تدوین تا بازنگری 
- حقوق و آزادی‌های فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
- تفکیک‌قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
- وضعیت حقوقی نهادهای عمومی در دولت جمهوری اسلامی 
- نظام انتخاباتی و شکل‌گیریِ ارکان حکومتی در دولت جمهوری اسلامی 
- بوروکراسی و تحول اداری در ایران پس از انقلاب اسلامی 
- وضعیت حقوقی نهادهایِ سیاسی در جمهوری اسلامی 
- تمرکزگرایی و تمرکززدایی در جمهوری اسلامی 
- احزاب و نظامِ حزبی در جمهوری اسلامی 
- رویه‌ها و نهادهای فراقانون اساسی در جمهوری اسلامی 
- انجمن‌ها، شوراها و محلی‌گرایی در دولت جمهوری اسلامی 
- شهروندی و مسائل حقوقیِ آن در دولت جمهوری اسلامی 
- چالش‌ها و مشکلاتِ حقوقی دولت در جمهوری اسلامی

سیاستگذاری عمومی و دولت جمهوری اسلامی 
- مدل‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولتی در عرصه عمومیِ دولت جمهوری اسلامی 
- طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌گذاری عمومی در جمهوری اسلامی 
- بافت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ودولتی تأثیرگذار بر سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی 
- فرآیندِ سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی 
- نخبگان و سیاست‌گذاری عمومی در جمهوری اسلامی 
- دیوانسالاری در جمهوری اسلامی 
- چالش‌های طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌گذاری عمومی در جمهوری اسلامی 

سیاست و روابط خارجیِ دولت جمهوری اسلامی 
- انگاره‌ها و ایده‌های تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
- نهادگرایی در عرصۀسیاست خارجی جمهوری اسلامی 
- نقش و مسئولیت دولت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
- نقش ساختارهای رسمی و غیررسمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
- الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا در دولت جمهوری اسلامی 
- تنگناها و مشکلات روابط خارجی در دولت جمهوری اسلامی 
- نقش وزارت امورخارجه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
- مدیریت بحران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی 

جامعه شناسی سیاسی و دولت جمهوری اسلامی 
- رابطه دولت  با طبقات اجتماعی در جمهوری اسلامی 
- بررسی تحولات اجتماعی در دولت جمهوری اسلامی 
- فرهنگ سیاسی و دولت جمهوری اسلامی 
- سرمایه اجتماعی و دولت جمهوری اسلامی 
- الگوهای توسعه و دولت جمهوری اسلامی 
- حوزه عمومی و جامعه مدنی در جمهوری اسلامی 
- رسانه، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در دولت جمهوری اسلامی 
- جنبش‌های اجتماعی و دولت جمهوری اسلامی 
- نقش زنان در دولت جمهوری اسلامی 
- نقش اقلیت‌های قومی و مذهبی در دولت جمهوری اسلامی 
- نقش اقشار و طبقات اجتماعی در ساخت دولت جمهوری اسلامی 
- مدیریتِ بحران و معضلات اجتماعی در دولت جمهوری اسلامی 

اقتصاد سیاسی دولت جمهوری اسلامی 
- اقتصاد سیاسی و دولت در جمهوری اسلامی 
- انرژی و منابع طبیعی در دولت جمهوری اسلامی 
- نفت و تاثیرآن بر ماهیت دولت جمهوری اسلامی 
- سیاست‌های مالیاتی و تاثیر آن بر دولت جمهوری اسلامی 
- سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی در دولت جمهوری اسلامی 
- سیاست‌گذاری‌هایِ اقتصادی دولت جمهوری اسلامی 
- سیاست‌های پولی و بانکی دولت جمهوری اسلامی 
- نهادهای اقتصادی و نحوۀ تعامل آن با دولت جمهوری اسلامی 
- چالش‌ها و مشکلات اقتصادی دولت در جمهوری اسلامی 
- جهانی شدن اقتصاد و دولت جمهوری اسلامی 

آینده‌پژوهیِ دولت جمهوری اسلامی 
- روندها و الگوهای سیاست در جمهوری اسلامی 
- ترسیم چشم انداز و آیندۀ جمهوری اسلامی 
- بررسی نقاط قوت و ضعفِ احتمالیِ دولت جمهوری اسلامی 
- بررسی فرصت‌ها و تهدیدات داخلی دولت جمهوری اسلامی 
- بررسی فرصت‌ها و تهدیدات خارجی دولت جمهوری اسلامی 
- جایگاه آینده‌پژوهی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های سیاسی در دولت جمهوری اسلامی
- چالش‌ها و مشکلات مطالعات آینده‌پژوهانه در دولت جمهوری اسلامی