نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست معاون پژوهشی دانشکده با دبیران انجمن علمی و تشکل های دانشجویی

نشست معاون پژوهشی دانشکده با دبیران انجمن علمی و تشکل های دانشجویی


نشست معاون پژوهشی دانشکده با دبیران انجمن علمی و تشکل های دانشجویی

نشت معاون پژوهشی دانشکده  با  دبیران کلیه انجمن های علمی دانشکده و تشکل های دانشجویی در مورخ 1397/07/24   که به دعوت و میززبانی معاون پژوهشی  انجام گردید . در این نشست دبیران به بیان  فعالیت و نظرات خودپرداختند . معاون پژوهش دانشکده نیز در صحبت های خود به  راه کارهای تعاملی بیشتر و ایجاد نظم و انظباط در فعالیتهای کلیه دبیران اشاره نمودند