نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مواد امتحانی دکتری علوم اقتصادی

مواد امتحانی دکتری علوم اقتصادی


مواد امتحانی دکتری علوم اقتصادی

 

رشته

رشته مورد قبول کارشناسی

مواد امتحانی

ظرفیت  پذیرش

آزاد

مربی

 علو اقتصادی

گرایش های مختلف علوم اقتصادی

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

اقتصاد سنجی، آمار

زبان تخصصی اقتصاد

* تحلیل های اقتصادی ایران و جهان

  

*توضیح : هدف از ماده امتحانی تحلیل های اقتصادی ایران و جهان ، توانایی دانشجو در استفاده از تئوریهای اقتصادی شامل گرایشهای مختلف در تجزیه و تحلیل مسایل اقتصادی ایران و جهان است.

2

1