نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی مدیران گروه جدید

معرفی مدیران گروه جدید


معرفی مدیران گروه جدید

*با تشکر از زحمات آقای سید جواد آقاجری به عنوان مدیر گروه اقتصاد انتخاب آقای دکتر سید عزیز آرمن به عنوان مدیر گروه جدید گروه رااز تاریخ 25/7/1391 را اعلام می گردد. ***با تشکر از زحمات دکتر بهمن حاجی پور به عنوان مدیر گروه مدیریت انتخاب دکتر مهدی نداف به عنوان مدیر گروه جدید گروه مدیریت را از تاریخ 25/7/1391 را اعلام می گردد. **** با تشکر از زحمات دکتر آقایی جنت مکان به عنوان مدیر گروه حقوق انتخاب دکتر نوروزی به عنوان مدیر گروه جدید گروه حقوق را از تاریخ 25/7/1391 را اعلام می گردد.