نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی استاد راهنما دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد

معرفی استاد راهنما دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد


معرفی استاد راهنما دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد


معرفی استاد راهنما دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ورودی # 96 بشرح ذیل اعلام می گردد:

??از الف   تا  ر ?? استادراهنما    ?? دکترسیدامین منصوری 
 ??از   ز  تا  ع   ??   استادراهنما   ??دکترابراهیم انواری 
  ??از   غ  تا  ی   ?? استادراهنما     ?? دکتریعقوب اندایش

قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته #اقتصاد
اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ورودی#95 بشرح ذیل اعلام می گردد:


??از الف   تا  ر?? استادراهنما    ?? دکتر ایمر حسین منتظر حجت 
??از   ز  تا  ع  ??   استادراهنما  ??دکتردکترسیدمرتضی افقه 
??از   غ  تا  ی ?? استادراهنما    ?? دکترعبدالمجیدآهنگری