نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبات جدید دانشگاه برای تشویق استادان و دانشجویان پژوهشگر

مصوبات جدید دانشگاه برای تشویق استادان و دانشجویان پژوهشگر


معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز تشریح کرد؛

مصوبات جدید دانشگاه برای تشویق استادان و دانشجویان پژوهشگر

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز به تشریح مصوبات جدید این دانشگاه برای تشویق استادان و دانشجویان پژوهشگر پرداخت.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز به تشریح مصوبات جدید این دانشگاه برای تشویق استادان و دانشجویان پژوهشگر پرداخت
.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر ابراهیم حاجی دولو دراین‌باره با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های محوری دانشگاه تشویق پژوهشگران برای انجام تحقیقات اصیل و کیفی است، اظهار کرد: در همین راستا براساس پیشنهاد شورای پژوهش و فناوری و تصویب هیئت‌رئیسه دانشگاه مقرر گردید که میزان حق التالیف مقالاتی که در نمایه‌های معتبر بین‌المللی ثبت می‌شوند افزایش مناسب داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه، برای سال 96 میزان تشویق حق التالیف مقالات در نمایه( JCR جی سی آر) در چارک اول (Q1) 4 برابر، در چارک دوم  (Q2) 3.3 دهم برابر، در چارک سوم  (Q3) 2.6 برابر و در چارک چهارم  (Q4) 2 برابر افزایش می‌یابد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، افزود: همچنین برای هر مقاله در چارک اول حدود چهل‌ودو میلیون ریال، چارک دوم حدود سی میلیون ریال، چارک سوم حدود پانزده میلیون ریال و در چارک چهارم دوازده میلیون ریال اختصاص خواهد یافت   .

حاجی دولو، بیان کرد: علت بالا بودن تشویق مقالات در چارک اول این است که براساس آمار و تجربیات به‌دست‌آمده این مقالات تأثیرگذاری بیشتری داشته و میزان استنادات آن‌ها چندین برابر سایر مقالات است   .

وی عنوان کرد: برای اولین بار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که در تهیه و تدوین مقالات نقش داشته باشند نیز حق التالیف تشویقی خواهند گرفت   .

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، اظهار کرد: همچنین از دیگر مصوبات هیئت‌رئیسه دانشگاه، تشویق دانشجویانی است که موفق می‌شوند از پایان‌نامه خود، به همراه استاد راهنما مقاله در نمایه معتبر بین‌المللیJCR    چاپ نمایند که این سیاست  برای اولین بار اجرا می‌شود.

حاجی دولو بیان کرد: ازآنجاکه محتوای پایان‌نامه‌های دانشجویان می‌تواند نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و تدوین مقالات معتبر داشته و انتظار طبیعی آن است که یافته‌های هر پایان‌نامه در سطح بین‌المللی منتشر شود لذا تشویق دانشجویان می‌تواند انگیزه مناسبی برای نگارش مقالات باکیفیت باشد.

وی گفت: بر این اساس مقرر شد که مستقل از حق التالیفی که به استادان پرداخت می‌شود، از سال 96 به دانشجویانی نیز که در چارک اول نمایه JCR مقاله چاپ می‌نمایند چهار میلیون ریال، چارک دوم سه میلیون ریال، چارک سوم دو و نیم میلیون ریال و چارک چهارم دو میلیون ریال تشویقی پرداخت شود   .


معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز به تشریح مصوبات جدید این دانشگاه برای تشویق استادان و دانشجویان پژوهشگر پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر ابراهیم حاجی دولو دراین‌باره با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های محوری دانشگاه تشویق پژوهشگران برای انجام تحقیقات اصیل و کیفی است، اظهار کرد: در همین راستا براساس پیشنهاد شورای پژوهش و فناوری و تصویب هیئت‌رئیسه دانشگاه مقرر گردید که میزان حق التالیف مقالاتی که در نمایه‌های معتبر بین‌المللی ثبت می‌شوند افزایش مناسب داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه، برای سال 96 میزان تشویق حق التالیف مقالات در نمایه( JCR جی سی آر) در چارک اول(Q1) 4 برابر، در چارک دوم (Q2) 3.3 دهم برابر، در چارک سوم (Q3) 2.6 برابر و در چارک چهارم (Q4) 2 برابر افزایش می‌یابد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، افزود: همچنین برای هر مقاله در چارک اول حدود چهل‌ودو میلیون ریال، چارک دوم حدود سی میلیون ریال، چارک سوم حدود پانزده میلیون ریال و در چارک چهارم دوازده میلیون ریال اختصاص خواهد یافت  .

حاجی دولو، بیان کرد: علت بالا بودن تشویق مقالات در چارک اول این است که براساس آمار و تجربیات به‌دست‌آمده این مقالات تأثیرگذاری بیشتری داشته و میزان استنادات آن‌ها چندین برابر سایر مقالات است  .

وی عنوان کرد: برای اولین بار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که در تهیه و تدوین مقالات نقش داشته باشند نیز حق التالیف تشویقی خواهند گرفت  .

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، اظهار کرد: همچنین از دیگر مصوبات هیئت‌رئیسه دانشگاه، تشویق دانشجویانی است که موفق می‌شوند از پایان‌نامه خود، به همراه استاد راهنما مقاله در نمایه معتبر بین‌المللیJCR   چاپ نمایند که این سیاست  برای اولین بار اجرا می‌شود.

حاجی دولو بیان کرد: ازآنجاکه محتوای پایان‌نامه‌های دانشجویان می‌تواند نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و تدوین مقالات معتبر داشته و انتظار طبیعی آن است که یافته‌های هر پایان‌نامه در سطح بین‌المللی منتشر شود لذا تشویق دانشجویان می‌تواند انگیزه مناسبی برای نگارش مقالات باکیفیت باشد.

وی گفت: بر این اساس مقرر شد که مستقل از حق التالیفی که به استادان پرداخت می‌شود، از سال 96 به دانشجویانی نیز که در چارک اول نمایه JCR مقاله چاپ می‌نمایند چهار میلیون ریال، چارک دوم سه میلیون ریال، چارک سوم دو و نیم میلیون ریال و چارک چهارم دو میلیون ریال تشویقی پرداخت شود  .

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز به تشریح مصوبات جدید این دانشگاه برای تشویق استادان و دانشجویان پژوهشگر پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر ابراهیم حاجی دولو دراین‌باره با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های محوری دانشگاه تشویق پژوهشگران برای انجام تحقیقات اصیل و کیفی است، اظهار کرد: در همین راستا براساس پیشنهاد شورای پژوهش و فناوری و تصویب هیئت‌رئیسه دانشگاه مقرر گردید که میزان حق التالیف مقالاتی که در نمایه‌های معتبر بین‌المللی ثبت می‌شوند افزایش مناسب داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه، برای سال 96 میزان تشویق حق التالیف مقالات در نمایه( JCR جی سی آر) در چارک اول(Q1) 4 برابر، در چارک دوم (Q2) 3.3 دهم برابر، در چارک سوم (Q3) 2.6 برابر و در چارک چهارم (Q4) 2 برابر افزایش می‌یابد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، افزود: همچنین برای هر مقاله در چارک اول حدود چهل‌ودو میلیون ریال، چارک دوم حدود سی میلیون ریال، چارک سوم حدود پانزده میلیون ریال و در چارک چهارم دوازده میلیون ریال اختصاص خواهد یافت  .

حاجی دولو، بیان کرد: علت بالا بودن تشویق مقالات در چارک اول این است که براساس آمار و تجربیات به‌دست‌آمده این مقالات تأثیرگذاری بیشتری داشته و میزان استنادات آن‌ها چندین برابر سایر مقالات است  .

وی عنوان کرد: برای اولین بار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که در تهیه و تدوین مقالات نقش داشته باشند نیز حق التالیف تشویقی خواهند گرفت  .

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، اظهار کرد: همچنین از دیگر مصوبات هیئت‌رئیسه دانشگاه، تشویق دانشجویانی است که موفق می‌شوند از پایان‌نامه خود، به همراه استاد راهنما مقاله در نمایه معتبر بین‌المللیJCR   چاپ نمایند که این سیاست  برای اولین بار اجرا می‌شود.

حاجی دولو بیان کرد: ازآنجاکه محتوای پایان‌نامه‌های دانشجویان می‌تواند نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و تدوین مقالات معتبر داشته و انتظار طبیعی آن است که یافته‌های هر پایان‌نامه در سطح بین‌المللی منتشر شود لذا تشویق دانشجویان می‌تواند انگیزه مناسبی برای نگارش مقالات باکیفیت باشد.

وی گفت: بر این اساس مقرر شد که مستقل از حق التالیفی که به استادان پرداخت می‌شود، از سال 96 به دانشجویانی نیز که در چارک اول نمایه JCR مقاله چاپ می‌نمایند چهار میلیون ریال، چارک دوم سه میلیون ریال، چارک سوم دو و نیم میلیون ریال و چارک چهارم دو میلیون ریال تشویقی پرداخت شود  .

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز به تشریح مصوبات جدید این دانشگاه برای تشویق استادان و دانشجویان پژوهشگر پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر ابراهیم حاجی دولو دراین‌باره با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های محوری دانشگاه تشویق پژوهشگران برای انجام تحقیقات اصیل و کیفی است، اظهار کرد: در همین راستا براساس پیشنهاد شورای پژوهش و فناوری و تصویب هیئت‌رئیسه دانشگاه مقرر گردید که میزان حق التالیف مقالاتی که در نمایه‌های معتبر بین‌المللی ثبت می‌شوند افزایش مناسب داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه، برای سال 96 میزان تشویق حق التالیف مقالات در نمایه( JCR جی سی آر) در چارک اول(Q1) 4 برابر، در چارک دوم (Q2) 3.3 دهم برابر، در چارک سوم (Q3) 2.6 برابر و در چارک چهارم (Q4) 2 برابر افزایش می‌یابد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، افزود: همچنین برای هر مقاله در چارک اول حدود چهل‌ودو میلیون ریال، چارک دوم حدود سی میلیون ریال، چارک سوم حدود پانزده میلیون ریال و در چارک چهارم دوازده میلیون ریال اختصاص خواهد یافت  .

حاجی دولو، بیان کرد: علت بالا بودن تشویق مقالات در چارک اول این است که براساس آمار و تجربیات به‌دست‌آمده این مقالات تأثیرگذاری بیشتری داشته و میزان استنادات آن‌ها چندین برابر سایر مقالات است  .

وی عنوان کرد: برای اولین بار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که در تهیه و تدوین مقالات نقش داشته باشند نیز حق التالیف تشویقی خواهند گرفت  .

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، اظهار کرد: همچنین از دیگر مصوبات هیئت‌رئیسه دانشگاه، تشویق دانشجویانی است که موفق می‌شوند از پایان‌نامه خود، به همراه استاد راهنما مقاله در نمایه معتبر بین‌المللیJCR   چاپ نمایند که این سیاست  برای اولین بار اجرا می‌شود.

حاجی دولو بیان کرد: ازآنجاکه محتوای پایان‌نامه‌های دانشجویان می‌تواند نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و تدوین مقالات معتبر داشته و انتظار طبیعی آن است که یافته‌های هر پایان‌نامه در سطح بین‌المللی منتشر شود لذا تشویق دانشجویان می‌تواند انگیزه مناسبی برای نگارش مقالات باکیفیت باشد.

وی گفت: بر این اساس مقرر شد که مستقل از حق التالیفی که به استادان پرداخت می‌شود، از سال 96 به دانشجویانی نیز که در چارک اول نمایه JCR مقاله چاپ می‌نمایند چهار میلیون ریال، چارک دوم سه میلیون ریال، چارک سوم دو و نیم میلیون ریال و چارک چهارم دو میلیون ریال تشویقی پرداخت شود  .


معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز به تشریح مصوبات جدید این دانشگاه برای تشویق استادان و دانشجویان پژوهشگر پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر ابراهیم حاجی دولو دراین‌باره با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های محوری دانشگاه تشویق پژوهشگران برای انجام تحقیقات اصیل و کیفی است، اظهار کرد: در همین راستا براساس پیشنهاد شورای پژوهش و فناوری و تصویب هیئت‌رئیسه دانشگاه مقرر گردید که میزان حق التالیف مقالاتی که در نمایه‌های معتبر بین‌المللی ثبت می‌شوند افزایش مناسب داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه، برای سال 96 میزان تشویق حق التالیف مقالات در نمایه( JCR جی سی آر) در چارک اول(Q1) 4 برابر، در چارک دوم (Q2) 3.3 دهم برابر، در چارک سوم (Q3) 2.6 برابر و در چارک چهارم (Q4) 2 برابر افزایش می‌یابد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، افزود: همچنین برای هر مقاله در چارک اول حدود چهل‌ودو میلیون ریال، چارک دوم حدود سی میلیون ریال، چارک سوم حدود پانزده میلیون ریال و در چارک چهارم دوازده میلیون ریال اختصاص خواهد یافت  .

حاجی دولو، بیان کرد: علت بالا بودن تشویق مقالات در چارک اول این است که براساس آمار و تجربیات به‌دست‌آمده این مقالات تأثیرگذاری بیشتری داشته و میزان استنادات آن‌ها چندین برابر سایر مقالات است  .

وی عنوان کرد: برای اولین بار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که در تهیه و تدوین مقالات نقش داشته باشند نیز حق التالیف تشویقی خواهند گرفت  .

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، اظهار کرد: همچنین از دیگر مصوبات هیئت‌رئیسه دانشگاه، تشویق دانشجویانی است که موفق می‌شوند از پایان‌نامه خود، به همراه استاد راهنما مقاله در نمایه معتبر بین‌المللیJCR   چاپ نمایند که این سیاست  برای اولین بار اجرا می‌شود.

حاجی دولو بیان کرد: ازآنجاکه محتوای پایان‌نامه‌های دانشجویان می‌تواند نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و تدوین مقالات معتبر داشته و انتظار طبیعی آن است که یافته‌های هر پایان‌نامه در سطح بین‌المللی منتشر شود لذا تشویق دانشجویان می‌تواند انگیزه مناسبی برای نگارش مقالات باکیفیت باشد.

وی گفت: بر این اساس مقرر شد که مستقل از حق التالیفی که به استادان پرداخت می‌شود، از سال 96 به دانشجویانی نیز که در چارک اول نمایه JCR مقاله چاپ می‌نمایند چهار میلیون ریال، چارک دوم سه میلیون ریال، چارک سوم دو و نیم میلیون ریال و چارک چهارم دو میلیون ریال تشویقی پرداخت شود  .


معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز به تشریح مصوبات جدید این دانشگاه برای تشویق استادان و دانشجویان پژوهشگر پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر ابراهیم حاجی دولو دراین‌باره با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های محوری دانشگاه تشویق پژوهشگران برای انجام تحقیقات اصیل و کیفی است، اظهار کرد: در همین راستا براساس پیشنهاد شورای پژوهش و فناوری و تصویب هیئت‌رئیسه دانشگاه مقرر گردید که میزان حق التالیف مقالاتی که در نمایه‌های معتبر بین‌المللی ثبت می‌شوند افزایش مناسب داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه، برای سال 96 میزان تشویق حق التالیف مقالات در نمایه( JCR جی سی آر) در چارک اول(Q1) 4 برابر، در چارک دوم (Q2) 3.3 دهم برابر، در چارک سوم (Q3) 2.6 برابر و در چارک چهارم (Q4) 2 برابر افزایش می‌یابد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، افزود: همچنین برای هر مقاله در چارک اول حدود چهل‌ودو میلیون ریال، چارک دوم حدود سی میلیون ریال، چارک سوم حدود پانزده میلیون ریال و در چارک چهارم دوازده میلیون ریال اختصاص خواهد یافت  .

حاجی دولو، بیان کرد: علت بالا بودن تشویق مقالات در چارک اول این است که براساس آمار و تجربیات به‌دست‌آمده این مقالات تأثیرگذاری بیشتری داشته و میزان استنادات آن‌ها چندین برابر سایر مقالات است  .

وی عنوان کرد: برای اولین بار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که در تهیه و تدوین مقالات نقش داشته باشند نیز حق التالیف تشویقی خواهند گرفت  .

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، اظهار کرد: همچنین از دیگر مصوبات هیئت‌رئیسه دانشگاه، تشویق دانشجویانی است که موفق می‌شوند از پایان‌نامه خود، به همراه استاد راهنما مقاله در نمایه معتبر بین‌المللیJCR   چاپ نمایند که این سیاست  برای اولین بار اجرا می‌شود.

حاجی دولو بیان کرد: ازآنجاکه محتوای پایان‌نامه‌های دانشجویان می‌تواند نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و تدوین مقالات معتبر داشته و انتظار طبیعی آن است که یافته‌های هر پایان‌نامه در سطح بین‌المللی منتشر شود لذا تشویق دانشجویان می‌تواند انگیزه مناسبی برای نگارش مقالات باکیفیت باشد.

وی گفت: بر این اساس مقرر شد که مستقل از حق التالیفی که به استادان پرداخت می‌شود، از سال 96 به دانشجویانی نیز که در چارک اول نمایه JCR مقاله چاپ می‌نمایند چهار میلیون ریال، چارک دوم سه میلیون ریال، چارک سوم دو و نیم میلیون ریال و چارک چهارم دو میلیون ریال تشویقی پرداخت شود  .


 

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز به تشریح مصوبات جدید این دانشگاه برای تشویق استادان و دانشجویان پژوهشگر پرداخت .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر ابراهیم حاجی دولو دراین‌باره با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های محوری دانشگاه تشویق پژوهشگران برای انجام تحقیقات اصیل و کیفی است، اظهار کرد: در همین راستا براساس پیشنهاد شورای پژوهش و فناوری و تصویب هیئت‌رئیسه دانشگاه مقرر گردید که میزان حق التالیف مقالاتی که در نمایه‌های معتبر بین‌المللی ثبت می‌شوند افزایش مناسب داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه، برای سال 96 میزان تشویق حق التالیف مقالات در نمایه( JCR جی سی آر) در چارک اول (Q1) 4 برابر، در چارک دوم  (Q2) 3.3 دهم برابر، در چارک سوم  (Q3) 2.6 برابر و در چارک چهارم  (Q4) 2 برابر افزایش می‌یابد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، افزود: همچنین برای هر مقاله در چارک اول حدود چهل‌ودو میلیون ریال، چارک دوم حدود سی میلیون ریال، چارک سوم حدود پانزده میلیون ریال و در چارک چهارم دوازده میلیون ریال اختصاص خواهد یافت   .

حاجی دولو، بیان کرد: علت بالا بودن تشویق مقالات در چارک اول این است که براساس آمار و تجربیات به‌دست‌آمده این مقالات تأثیرگذاری بیشتری داشته و میزان استنادات آن‌ها چندین برابر سایر مقالات است   .

وی عنوان کرد: برای اولین بار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که در تهیه و تدوین مقالات نقش داشته باشند نیز حق التالیف تشویقی خواهند گرفت   .

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، اظهار کرد: همچنین از دیگر مصوبات هیئت‌رئیسه دانشگاه، تشویق دانشجویانی است که موفق می‌شوند از پایان‌نامه خود، به همراه استاد راهنما مقاله در نمایه معتبر بین‌المللیJCR    چاپ نمایند که این سیاست  برای اولین بار اجرا می‌شود.

حاجی دولو بیان کرد: ازآنجاکه محتوای پایان‌نامه‌های دانشجویان می‌تواند نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و تدوین مقالات معتبر داشته و انتظار طبیعی آن است که یافته‌های هر پایان‌نامه در سطح بین‌المللی منتشر شود لذا تشویق دانشجویان می‌تواند انگیزه مناسبی برای نگارش مقالات باکیفیت باشد.

وی گفت: بر این اساس مقرر شد که مستقل از حق التالیفی که به استادان پرداخت می‌شود، از سال 96 به دانشجویانی نیز که در چارک اول نمایه JCR مقاله چاپ می‌نمایند چهار میلیون ریال، چارک دوم سه میلیون ریال، چارک سوم دو و نیم میلیون ریال و چارک چهارم دو میلیون ریال تشویقی پرداخت شود   .

کانال دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 


telegram.me/scu_eco