مسئول دفتر ریاست دانشکده اقتصاد

مسئول دفتر ریاست دانشکده اقتصاد


 

نام و نام خانوادگی : خانم  رویا شجاع سیاهی

مدرک تحصیلی: کارشناس

تلفن داخلی :  4400-4401

 تلفن : 06133331216

فکس  :  06133337411

 

آدرس کوتاه :