مسئول خدمات دانشکده

مسئول خدمات دانشکده


نام و نام خانوادگی : آقای نادی طایی

تلفن تماس : 4406

 

آدرس کوتاه :