نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز تحقیقات پولی و بانکی دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی شد

مرکز تحقیقات پولی و بانکی دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی شد


مرکز تحقیقات پولی و بانکی دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی شد


مرکز تحقیقات پولی و بانکی دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف بهره گیری و مشارکت دانش پژوهان و اساتید اقتصاد و سایر علوم مرتبط (حسابداری، مدیریت، علوم اجتماعی و ...) در پروژه ها و طرح های دانشگاهی، استانی، منطقه ای و ملی در محیطی صمیمی و تخصصی راه اندازی شده است.