نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محورهای پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

محورهای پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان


محورهای پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

 لیست اولویت‌های و محورهای پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان در سال 1395 و 1396 بحضور ارسال می‌گردد. خواهشمنداست ترتیبی اتخاذ نمایید تا این اولویت‌ها در اختیار همکاران محترم هیات علمی آن دانشکده قرارگیرد. ضمناً در صورت هرگونه اعلام آمادگی نتیجه امر در قالب تکمیل فرم پیشنهاد پروژه (موجود در وبسایت ارتباط با صنعت بخش فرم‌های پیشنهاد پروژه) جهت پیگیری مراحل بعدی به این دفتر منعکس گردد.


وب سایت پژوهشکده وزارت آموزش و پرورش
http://www.rie.ir