نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجله های دانشکده اقتصاد

مجله های دانشکده اقتصاد


مجله های دانشکده اقتصاد

#مجله_اقتصادمقداری
#مجله_توسعه_اجتماعی
#مجله_دانش_و_پژوهش_حقوق
#مجله_بررسیهای_حسابداری

  ♦ مجله اقتصاد مقداری
علمی پژوهشی
شماره تماس: 33335664- 061
سردبیر: دکتر سید عزیزآرمن
کارشناس مجله: آزاده بدوی
پست الکترونیکی: jqe@scu.ac.ir
 آدرس سامانه: jqe.scu.ac.ir
وب سایت دانشکده:http://economics.scu.ac.ir
آدرس: هواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی¬های اقتصادی سابق)؛ کد پستی: 6135743337؛ صندوق پستی: 156/61355؛ تلفکس: 33335664- 061

♦ فصلنامه توسعه  اجتماعی
علمی پژوهشی
شماره تماس: 06133339711
سردبیر: دکتر عبدالرضا نواح
کارشناس مجله: نریموسائی
پست الکترونیکی : jhd@scu.ac.ir
آدرس سامانه : qjsd.scu.ac.ir
آدرس: آدرس مجله: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)
کدپستی 43337- 61357
وب سایت دانشکده:http://economics.scu.ac.ir

♦ مجله بررسی های حسابداری
شماره تماس: 33362576-061
سردبیر: دکتر ولی خدادادی
کارشناس مجله: فرهادی راد
آدرس: آدرس مجله: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله بررسی‌های حسابداری،   کدپستی 43337- 61357
پست الکترونیکی: IAR@scu.ac.ir
وب سایت مجله http://jiar.scu.ac.ir

♦ مجله دانش و  پژوهش حقوق
شماره تماس: 33362576-061
سردبیر: دکتر پژمان محمدی
کارشناس مجله: فرهادی راد
آدرس: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله دانش و پژوهش حقوق،   کدپستی 43337- 61357
وب سایت :http://economics.scu.ac.ir

 شبکه اجتماعی : http://instagram.com/eco.scu