نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجله علمی و پژوهشی اقتصاد مقداری گروه علوم اقتصادی2

مجله علمی و پژوهشی اقتصاد مقداری گروه علوم اقتصادی2


 ویراستار فنی و صفحه آرایی، کارشناس مسئول مجلات: آزاده بدوی

 کارشناس مسئول مجلات  تلفن 4410

دفتر مجله اقتصاد مقداری: 06133226532

چاپ: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

پروانه انتشار: شماره720/124 مورخ 29/1/1383 به زبان فارسی- انگلیسی

نشانی: اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی­ های اقتصادی سابق)؛ کد پستی: 6135743337؛ صندوق پستی: 156/61355؛ تلفکس: ۰۶۱۳۳۲۲۶۵۳۲

پست الکترونیکی: jqe@scu.ac.ir

؛ آدرس سامانه: jqe.scu.ac.ir