نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست نهایی پذیرفته شدگان دکتری علوم اقتصادی

لیست نهایی پذیرفته شدگان دکتری علوم اقتصادی


لیست نهایی پذیرفته شدگان دکتری علوم اقتصادی

ضمن تبریک به قبول شدگان نهایی دکتری علوم اقتصادی
اسامی دانشجویان اولین دوره دکتری علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی  مهرماه  86 به شرح زیر می باشد

علی فقه مجیدی

عبداله زینود لرستانی
ابراهیم انواری