نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست اسامی قبولشدگان آزمون کتبی دوره دکتری علوم اقتصادی

لیست اسامی قبولشدگان آزمون کتبی دوره دکتری علوم اقتصادی


لیست اسامی قبولشدگان آزمون کتبی دوره دکتری علوم اقتصادی

به ترتیب حروف الفبا
  1. ابراهیم انواری
  2. عبداله زینوند لرستانی
  3. علی فقه مجیدی
تاریخ مصاحبه دوشنبه 86/2/24