نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل نوجه دانشجویان کارشناسی ارشد(رشته مدیریت ورودی های97 کلیه گرایش ها )

قابل نوجه دانشجویان کارشناسی ارشد(رشته مدیریت ورودی های97 کلیه گرایش ها )


قابل نوجه دانشجویان کارشناسی ارشد(رشته مدیریت ورودی های97 کلیه گرایش ها )

قابل نوجه دانشجویان کارشناسی ارشد(رشته مدیریت ورودی های97 کلیه گرایش ها )

دانشجویان گرامی تا تاریخ 30 آذر ماه97 مهلت دارند استاد راهنمای خود را انتخاب و به گروه اعلام نمایند. در صورت عدم انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو در زمان تعیین شده ، گروه برای دانشجو استاد راهنما تعیین واقدام می نماید

 مدیر گروه مدیریت