نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال های تحصیلی 94-93 و 95-94 دانشگاه شهید چمران

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال های تحصیلی 94-93 و 95-94 دانشگاه شهید چمران


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال های تحصیلی 94-93 و 95-94 دانشگاه شهید چمران

بدینوسیله از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 93 و 94 دانشگاه شهید چمران که موفق به کسب رتبه های تک رقمی (1 تا 9) کنکور سراسری کارشناسی ارشد شده اند، دعوت بعمل می آید که با مدارک مستند از تاریخ 25/7/94 الی 4/7/94 به دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه واقع در سازمان مرکزی دانشگاه- طبقه اول شماره اتاق 74 مراجعه نمایند.