نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده اقتصاد

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده اقتصاد


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده اقتصاد

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده اقتصاد
1- با توجه به صدور کارت ورود به جلسه امتحان، اخذ کارت و همراه داشتن آن در تمام جلسات امتحانی الزامی و ضروری می باشد.
2- با توجه به شماره گذاری صندلی ها در هنگام امتحانات، کلیه دانشجویان ملزم هشتند ضمن رعایت نظم و آرمش در جلسه امتحان در صندلی خود قرار گیرید.
3- دانشجویان ملزم هستند ازآوردن تلفن همراه و امثال آن به جلسه امتحان خودداری نمایند. در غیر این صورت به منزله تخلف از مقررات آموزشی محسوب می گردد.