نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان رشته های اقتصاد- حسابداری- حقوق و علوم اجتماعی دروس زیر حد نصاب

قابل توجه دانشجویان رشته های اقتصاد- حسابداری- حقوق و علوم اجتماعی دروس زیر حد نصاب


قابل توجه دانشجویان رشته های اقتصاد- حسابداری- حقوق و علوم اجتماعی دروس زیر حد نصاب

قابل توجه دانشجویان رشته های اقتصاد- حسابداری- حقوق و علوم اجتماعی دروس زیر حد نصاب در نیمسال دوم 97-96

دروس ذیل زیر حد نصاب  گروه #مدیریت می باشند ودر صورتی که پس از پایان تاریخ حذف و اضافه به تعداد 10 نفر برسند ابقاء می شوند در غیر این صورت دروس حذف خواهند شد :
بهره وری                               1
آموزش مهارتهای حرفه ایی               6
تحقیق در عملیات 2                8
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  8
حقوق اساسی                         9
✅دروس ذیل در نیمسال دوم 96 به حد نصاب نرسیده اند:
 آمار و کاربرد آن در مدیریت                 رشته #حسابداری            8 نفر
 
جامعه شناسی کشورهای اسلامی          رشته علوم اجتماعی        6 نفر
 
✅ دروس زیر حدنصاب نیسمال دوم 96 رشته #حقوق به شرح ذیل اعلام می گردد:
 - پزشکی قانونی             ثبت نامی 6نفر
- حقوق نفت وگاز             ثبت نامی 8 نفر
- رویه قضایی                  ثبت نامی 1نفر
- کارتحقیقی 1گروه1         ثبت نامی 7 نفر
- کارتحقیقی 1گروه2         ثبت نامی 4 نفر
- کارتحقیقی 2                 ثبت نامی 4نفر
- متون فقه4                    ثبت نامی 8 نفر
- اصول وفنون قانونگذاری    ثبت نامی 8 نفر
- حقوق مالکیت فکری        ثبت نامی 8 نفر
✅دروس زیرحدنصاب گروه #اقتصاد در نیمسال دوم 96 به شرح ذیل اعلام می گردد:
اقتصاد سنجی (971216 گروه 1)                         ثبت نامی 6 نفر
اقتصاد خرد 2 (971211 گروه 1)                         ثبت نامی 9 نفر
زبان انگلیسی تخصصی (971208 گروه 4)           ثبت نامی 9 نفر
ارزیابی طرحهای اقتصادی (21429115 گروه 1)     ثبت نامی 3 نفر
اقتصاد ریاضی (2142982 گروه 1)                      ثبت نامی 0 نفر
حسابداری صنعتی 1 (2142980 گروه1)              ثبت نامی 9 نفر
اقتصاد ایران (2142931 گروه 1)                         ثبت نامی 4 نفر