نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان رشته مدریت بازرگانی در مقطع کارشناسی دروس زیر حد نصاب

قابل توجه دانشجویان رشته مدریت بازرگانی در مقطع کارشناسی دروس زیر حد نصاب


قابل توجه دانشجویان رشته مدریت بازرگانی در مقطع کارشناسی دروس زیر حد نصاب


قابل توجه دانشجویان رشته مدریت بازرگانی در مقطع کارشناسی

دروس ذیل زیر حد نصاب می باشند ودر صورتی که پس از پایان تاریخ حذف و اضافه به تعداد 10 نفر برسند ابقاء می شوند در غیر این صورت دروس حذف خواهند شد :

ردیف

عنوان درس

تعداد ثبت نامی

1

بهره وری

1

2

آموزش مهارتهای حرفه ایی

6

3

تحقیق در عملیات 2

8

4

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

8

5

حقوق اساسی

9