نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی دانشکده

قابل توجه دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی دانشکده


قابل توجه دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی دانشکده

با توجه به فعال شدن درگاه الکترونیکی پرداخت شهریه از نیمسال اول 95-94 دانشجویان مشمول پرداخت شهریه، ملزم به پرداختهای خود صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی به حساب مربوطه می باشند. بنابراین دانشکده از گرفتن هرگونه فیش پرداختی و یا گواهی مربوطه معذور می باشد.