نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان دانشکده اقتصاد

قابل توجه دانشجویان دانشکده اقتصاد


قابل توجه دانشجویان دانشکده اقتصاد

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده اقتصاد
1- با توجه به صدور کارت ورود به جلسه امتحان، اخذ کارت و همراه داشتن آن در تمام جلسات امتحانی الزامی و ضروری می باشد.
2- با توجه به شماره گذاری صندلی ها در هنگام امتحانات، کلیه دانشجویان ملزم هشتند ضمن رعایت نظم و آرمش در جلسه امتحان در صندلی خود قرار گیرید.
3- دانشجویان ملزم هستند ازآوردن تلفن همراه و امثال آن به جلسه امتحان خودداری نمایند. در غیر این صورت به منزله تخلف از مقررات آموزشی محسوب می گردد.