نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان حقوق ( کارشناسی ارشد)

قابل توجه دانشجویان حقوق ( کارشناسی ارشد)


قابل توجه دانشجویان حقوق ( کارشناسی ارشد)

قابل توجه دانشجویان حقوق ( کارشناسی ارشد)

دانشجویانی که وقت دفاع آنها تعیین گردیده است خواهشمند است هر چه سریعتر نسبت به تحویل پایان نامه به گروه اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه هر گونه عواقب به عهده خود دانشجو می باشد.

دفتر گروه حقوق

19/6/96