نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان تمام مقاطع

قابل توجه دانشجویان تمام مقاطع


امتحانات پایان ترم، کار ت ورود به جلسه

قابل توجه دانشجویان تمام مقاطع

با مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه نسبت به ارزشیابی استادان خود و دریافت کارت شرکت در امتحانات پایان نیمسال جاری اقدام فرمائید. تاریخ مراجعه از 94/9/14 تا 94/10/9 ** تذکر از ورود افرادی که کارت شرکت در امتحانات را نداشته باشند به جلسات امتحانی جلوگیری خواهد شد.