قابل توجه دانشجویان ارشد حسابداری

قابل توجه دانشجویان ارشد حسابداری


قابل توجه دانشجویان ارشد حسابداری

☘قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری☘
??نیمسال دوم96-95??
دروس پیش نیاز(جبرانی) کارشناسی ارشد رشته حسابدار ی (دانشجویان غیر مرتبط )به شرح ذیل می باشد.
1- صنعتی (3)  3 واحد
2- میانه (2)    3واحد
3- حسابرسی(2)  3واحد
4- پیشرفته(2)  3واحد
??دانشجویان موظفند 6 واحد ازاین دروس به تشخیص گروه و با توجه به رشته کارشناسی بگذرانند.??
آدرس کوتاه :