نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان ارشد اقتصاد- مدیریت دروس زیر حد نصاب

قابل توجه دانشجویان ارشد اقتصاد- مدیریت دروس زیر حد نصاب


قابل توجه دانشجویان ارشد اقتصاد- مدیریت دروس زیر حد نصاب


دروس زیر حد نصاب رشته اقتصاد (ارشد) نیم سال دوم 97-96

1-اقتصاد سنجی                          4 نفر                              دکترمنتظرحجت
2-اقتصاد صنعتی                          1 نفر                              دکترانواری
3-اقتصاد بخش عمومی1               4 نفر                              دکترفرازمند
4-اقتصاد سنجی کاربردی              2نفر                               دکترآرمن

دروس زیر حد نصاب رشته مدیریت (ارشد) - نیم سال دوم 97-96

 1-بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته               4 نفر                  دکتردرزیان عزیزی

2-نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته       4 نفر                  دکترجیران محمدی

3-مدیریت فروش و تحویل                         4 نفر                  دکتر محمودی